Svenska kraftnät har en plan – för ökad eltillgång i Malmöregionen

Hösten 2019 tog Svenska kraftnät och Eon fram en plan för att snabbt kunna möta Malmöregionens ökade behov av el. Målet var att delar av åtgärderna skulle vara på plats denna vinter, för att i slutet av 2021 vara helt färdigbyggda. Idag konstaterar parterna att åtgärderna har gett resultat och kommer klara kapaciteten till 2024, då kraftnätet ska ha byggts ut.

2017 begärde regionnätsägaren Eon att få öka effekten i nätet från 650 till 1 000 MW i Malmöregionen, vilket Svenska kraftnät då inte kunde tillmötesgå, på grund av kapacitetsbrist på transmissionsnätet Söderåsen-Barsebäck, Barsebäck–Sege och Hurva–Sege.

För att möta effektbehovet tog Svenska kraftnät och Eon fram en lösningsplan hösten 2019. Fram till i dag har den bidragit till att överföringskapaciteten av el till regionen ökat med cirka 150 MW till sammanlagt 900 MW. När alla delar i planen är uppnådda i slutet av 2021 förväntas överföringskapaciteten bli sammanlagt 1 150 MW.

– Idag ser vi att vi tillsammans har lyckats med första delen av planen, nu fortsätter arbetet med övriga åtgärder, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef kraftsystem, Svenska kraftnät, i ett pressmeddelande.

Ny teknik del av lösningen

Att det i detta projekt har gått att öka kapaciteten beror på att Svenska kraftnät respektive Eon har optimerat befintliga ledningar och stationer. Man har även investerat i ny teknik, bland annat dynamisk ledningskapacitetsmätning, vilket möjliggör att överföringen i ledningarna kan anpassas till de faktiska förhållanden som råder.

Även Eons flexibilitetslösning Switch, en digital handelsplats för effekt där företag kan få betalt för att tillfälligt minska sin elförbrukning eller öka sin elproduktion, har bidragit till ett effektivare utnyttjande av elnätet.
– I februari gjordes köp av flexibilitet som gav 43 MW, vilket är mycket positivt. Digitala lösningar som Switch är en del av lösningen, men det kommer att krävas fortsatta investeringar i både region- och lokalnäten för att kunna möta de framtida behoven i Skåne, säger Mats Tullgren, regionnätschef Eon Energidistribution, i ett pressmeddelande.

En liknande marknad finns även i Stockholmsregionen.

Lång beslutprocess för att bygga ut elnät

Ledningarna på transmissionsnätet Söderåsen-Barsebäck, Barsebäck–Sege och Hurva–Sege är nära sin tekniska livslängd och är sedan tidigare planerade att förnyas i det som benämns Västskustförnyelserna. När ledningarna förnyats till modern standard ökar överföringskapaciteten till sammanlagt 2 100 MW. Nybyggnationsprojekten av dessa prioriterades och ska vara genomförda 2024.

– Utifrån de behov och planer som är kända idag gör vi bedömningen att tillförseln från stamnätet i Skåne är tillräcklig fram till 2024 då stamnätet är utbyggt, även om det kommer att vara ansträngt, kommenterar Mats Tullgren.

För att underlätta Svenska kraftnäts utbyggnad av det förstärker Eon knutpunkterna Söderåsen och Barsebäck. En investering på drygt 35 miljoner kronor.