Svenska tunga lastbilar körde mindre under 2023

Efter uppgångar under 2021 och 2022 föll trafikarbetet (totalt antal körda km) tillbaka under 2023. Under året minskade de svenskregistrerade tunga lastbilarnas körda kilometer inrikes med 8 procent, från 3,39 till 3,11 miljarder kilometer. Färre transporter med jord, sten och grus bidrog till minskningarna. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar.

– Vi ser relativt stora minskningar i både körda kilometer med och utan last och i transportarbetet, mätt i tonkilometer. Det kan vara ett tecken på en sämre konjunktur för transportnäringen på samma sätt som i den allmänna efterfrågan på varor. Studerar man varuslag ser man att det är stora nedgångar i “jord, sten och sand”, vilket till stor del är kopplat till byggbranschen, kommenterar Henrik Petterson, statistiker på Trafikanalys.

Inrikes trafik stod för 99 procent av samtliga transporter och total godsvikt samt för 95 procent av körda kilometer och transportarbetet, det vill säga tonkilometer, för svenskregistrerade tunga lastbilar 2023. Övriga 1 respektive 5 procent bestod av transporter i utrikes trafik, dvs transporter över svensk gräns.

Lastbilstransporter med svenskregistrerade tunga lastbilar. Index (2012 = 100) för tonkilometer samt körda kilometer under åren 2012–2023. Grafik: Trafikanalys

Totala transportarbetet minskade med 11 procent till 42,4 miljarder tonkilometer och antal körda kilometer från 3,55 till 3,28 miljarder kilometer. Körda kilometer inrikes minskade med 8 procent till 3,11 miljarder, varav inrikes yrkesmässig trafik med last med 7 procent till 2,35 miljarder och inrikes yrkesmässig trafik utan last med 11 procent till 0,47 miljarder. Av totalt körda kilometer gick 83 procent med last och resterande 17 procent utan last.

Bland varugrupperna bidrog minskad efterfrågan på jord, sten, och sand med stora nedgångar i lastbilstransporterna. Transporterad godsmängd för varuslaget i inrikes trafik minskade med 25 procent, till 116 miljoner ton. Det motsvarar nivåerna varuslaget hade för sju år sedan. Även transportarbete, körda kilometer och antal transporter inrikes med jord, sten och sand minskade med 22–25 procent under år 2023.