Sverige ska försöka få EU-lager av läkemedel

Regeringen har i dag fattat beslut om att bemyndiga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att för Sveriges räkning ansöka om att hysa medicinsk lagerhållning inom ramen för rescEU, en del av EU:s civilskyddsmekanism. Ett behov finns av totalt fyra till sex lager, geografiskt fördelade över Europa.

Genom EU:s civilskyddsmekanism har bland annat en förstärkt gemensam beredskap och responskapacitet kallad rescEU skapats. I dagsläget omfattar rescEU framförallt resurser inom flygande skogbrandsbekämpning, resurser för hantering av farliga ämnen och katastrofmedicin håller på att etableras.

I samband med covid-19-krisen påskyndades utvecklingen av rescEU:s medicinska lagerhållning för att bidra till att möta de växande behoven av bland annat skyddsutrustning och medicinteknisk utrusning bland EU:s medlemsstater.

Ett behov finns av totalt fyra till sex lager, geografiskt fördelade över Europa. Lagren föreslås omfatta personlig skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning samt vaccin och läkemedel. EU-kommissionen har därför gjort en utlysning till medlemsländerna att ansöka om att hysa dessa lager. För Sveriges del bemyndigar regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ansöka. MSB har redogjort för förutsättningar att tillsammans med Socialstyrelsen och Försvarets materielverk kunna ansvara för ett av EU:s medicinska lager inom ramen för rescEU.

Uppdraget om medicinsk lagerhållning gäller i minst tre år och finansieras uteslutande av EU-medel.