Sveriges Åkeriföretag: sänk koldioxidskatten på diesel

Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag ger ett positivt remissvar till förslaget om sänkt energiskatt på bensin och diesel. De menar att det höga dieselpriset är ett hot mot den svenska konkurrenskraften.

Som en del i den M-SD-KD-budget som regeringen nu regerar på ingår ett förslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks från och med den 1 maj 2022. Frågan har skickats ut på remiss och nu har Sveriges Åkeriföretag är mycket positiva.

– Som åkerinäringens branschorganisation står vi bakom förslaget om sänkt energiskatt med 40 öre per liter från och med 1 maj 2022 men vi anser att ytterligare åtgärder behövs och vill att förslaget kompletteras med en stegvis sänkning av koldioxidskatten från 2022 fram till år 2030, kommenterar Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag.

Organisationen menar att fler åtgärder behövs för att stärka den svenska åkerinäringen och näringslivets konkurrenskraft.

– Drivmedelsskatter i Sverige bör inte vara högre än i det nya förslaget till energiskattedirektiv. De skattenivåer som föreslås i EUs energiskattedirektiv bör vara harmoniserade mellan EUs länder så att de inte ensidigt behöver höjas i Sverige, kommenterar Rickard Gegö.

Organisationen hade också gärna sett en möjlighet till fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel. Men biodrivmedel har inte medgetts skattebefrielse i det nya förslaget. De vill också se att den årliga BNP-indexeringen på bensin och diesel ska fasas ut.

– Höga kostnader gör det inte lättare att ställa om transportsystemet när alternativen elektrifiering, vätgas med flera tekniska lösningar i stor utsträckning ännu inte har hunnit utvecklas för att i större omfattning bli ett ekonomiskt tillgängligt alternativ. En stor del av dagens befintliga fordonspark kommer att rulla år 2030. Höga kostnader får därför inte slå ut en fungerande produktion och infrastruktur för framtida användning av fossilfri diesel för godstransporter på väg, avslutar Rickard Gegö.