Trafikanalys: Passagerartrafiken till havs hårt drabbad under 2020

Den totala godshanteringen i svenska hamnar påverkades i relativt liten omfattning under pandemiåret. Totalt lastades och lossades 168 miljoner ton gods i svenska hamnar, vilket är en minskning med endast 1 procent från 2019. Betydligt sämre gick det för passagerartrafiken som minskade med hela 54 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys om sjötrafiken.

– Liksom inom övriga transportsektorn ser vi inom sjöfarten att passagerartrafiken har drabbats hårt av reserestriktioner och stängda gränser under pandemin. För godshanteringen i svenska hamnar ses ingen betydande påverkan på totalnivån för helåret 2020, även om det ser olika ut för olika typer av last, kommenterar Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

54 procents minskning av passagerare

Passagerartrafiken var hårt drabbad under pandemiåret 2020. Antal in- och utresta passagerare till och från svenska hamnar, exklusive besökande kryssningspassagerare, rasade från 30,5 miljoner 2019 till 14,0 miljoner passagerare under 2020. De flesta hamnarna och passagerarlinjerna påverkades, men i olika utsträckning. Stockholm tappade sin position som största passagerarhamn till Helsingborg följt av Ystad.

Den totala godshanteringen minskade däremot inte i någon större utsträckning under 2020. Som jämförelse var nedgångarna i de totala godsmängderna betydligt större under 2019 jämfört med 2018.

Summan av allt lastat och lossat gods i svenska hamnar, i havsgående sjötrafik, minskade med 1 procent mellan 2019 och 2020, till totalt 168 miljoner ton. Det var det lossade godset som minskade med 2 procent från föregående år, till 92 miljoner ton, medan det lastade godset låg oförändrat på 76 miljoner ton år 2020. Utrikes gods som lossades i svenska hamnar, från utländska hamnar, minskade från 81 till 79 miljoner ton från 2019.

I inrikes trafik, mellan svenska hamnar, var den lastade och lossade godsmängden totalt 24,1 miljoner ton, en relativt liten minskning från 2019 då den var 24,4 miljoner ton.

Figur: Antal passagerare i svenska hamnar 2011–2020. Besökande kryssningspassagerare ingår inte. Antal passagerare i miljoner.

Den officiella statistiken över sjötrafik bygger på uppgifter från samtliga svenska hamnar om havsgående fartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver som angör svenska hamnar i kommersiell trafik, alltså för att lasta eller lossa gods, eller för att lämna eller hämta passagerare. Statistiken beskriver nuläget och utvecklingen av fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar 2020.