Trafikanalys: styr upp informationen i fraktcheckouten

Trafikanalys har nu lämnat förslag till åtgärder för att stödja konsumenternas möjlighet till hållbara leveransval i e-handelscheckouten. Åtgärdsförslagen strävar efter ökad tydlighet och är i ett första steg frivilliga för företagen.

Regeringen gav i januari Trafikanalys i uppdrag att med hjälp av Konsumentverket föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att göra hållbara leveransval vid e-handel. Myndigheten skulle också, om möjligt, föreslå åtgärder för att minska klimatpåverkan från e-handelns transporter.

I rapporten Hållbara leveransval i e-handeln redovisar Trafikanalys nu åtgärder som ska stödja konsumenterna till mer hållbara leveransval vid e-handelsköp. Rapporten baseras på intervjuer och samtal med e-handelsföretag, branschorganisationer, logistik- och transportföretag, myndigheter och forskare.

Förvalda hållbara alternativ

De åtgärder som presenteras handlar om att på ett tydligare sätt informera konsumenterna om hållbara leveransval, samt göra dessa förvalda.

– För att fler ska välja hållbara leveransval menar vi att begrepp och märkningar måste definieras och förklaras bättre för konsumenterna, kommenterar Sara Berntsson, projektledare.

Problemet med otydlig hållbarhetsinformation har uppmärksammats av branschen själva och det pågår initiativ med en Svanenmärkning och överenskommelse om fossilfria leveranser. Trafikanalys föreslår därför, inom ramen för ett regeringsuppdrag, att information om hållbara leveransval förstärks hos företagen och att det sker, i ett första steg, på frivillig väg.

Utvärdera pågående branschinitiativ

Informationsinsatser behövs på följande platser: i direkt anslutning till e-handelsköpet i webbutikens kassa där hållbara leveransval bör vara förvalda. Här bör också lättillgänglig information finnas om vad leveransvalet innebär, och information om vilken miljöpåverkan onödiga returer har. Liknande information bör också finnas tillgänglig på e-handlares och transportörers webbplatser.

En samlad, lättillgänglig och oberoende konsumentinformation om hållbara leveransalternativ bör också finnas hos en neutral aktör, exempelvis en befintlig myndighet.

Ytterligare ett förslag består i ett regeringsuppdrag till Trafikanalys att följa upp och utvärdera branschens arbete med hållbara leveransval.

Läs rapporten här.