Trafikverket: Pengarna räcker inte – satsa på underhåll

Trafikverket redovisar idag ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, och menar att pengarna inte räcker för både nyinvesteringar, som stambanorna, och underhåll. Redan igår gav infrastrukturministern Trafikverket i uppdrag att utreda varför svenskt infrastrukturbyggande är så dyrt.

Inriktningsunderlaget utgör ett underlag, för ekonomiska ramar och prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen, inför den kommande infrastrukturpropositionen.

Foto Göteborgs Hamn.

I inriktningsunderlaget lyfter Trafikverket fram ett ökande underhållsbehov på väg och järnväg, samtidigt som en ökande befolkning och växande ekonomi driver på den framtida efterfrågan på person- och godstransporter.

Trafikverkets analyser visar att vägarna bryts ner i snabbare takt, vilket kommer att påverka funktionen på både det låg- och högtrafikerade vägnätet.

Även om stora infrastrukturinvesteringar kommer att färdigställas det kommande decenniet, innebär de ett relativt litet tillskott jämfört med den infrastruktur som redan finns, skriver Trafikverket.

Även om stora infrastrukturinvesteringar kommer att färdigställas det kommande decenniet, innebär de ett relativt litet tillskott jämfört med den infrastruktur som redan finns.

− Därför är det mest effektivt att först vårda den infrastrukturanläggning vi redan har, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Trafikverket betonar också vikten av att göra insatser tidigt för att förhindra att ännu större underhållsåtgärder blir nödvändiga längre fram. 

− Underhåll i god tid lönar sig i längden, säger Lena Erixon.

Flytta ut nya stambanorna!

Behoven i den statliga infrastrukturanläggningen är stora, och det kommer att krävas hårda prioriteringar i fördelningen av ekonomiska ramar.

Nuvarande ekonomiska planeringsram räcker inte för genomförande av namngivna investeringsåtgärder, eller vidmakthållande för att upprätthålla vägarnas och järnvägens funktion, skriver Trafikverket.

− En finansiering av nya stambanor utanför nationell plan skulle möjliggöra en effektivare utbyggnad, samtidigt som det frigör utrymme för angelägna åtgärder, säger Lena Erixon.

Utred kostnaderna

Infrastrukturminster Tomas Eneroth menar svenska infrastrukturprojekt är dyra vid en internationell jämförelse, och ger därför Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt.

Tomas Eneroth. Foto Regeringskansliet.

– Regeringen gör rekordstora infrastruktursatsningar för att ställa om transportsektorn och knyta ihop landet. Jag vill att vi säkerställer att varje skattekrona används på bästa sätt. Därför får Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen och återkomma med förslag på åtgärder, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket ska, enligt regeringsuppdraget, bland annat se över anbud och jämföra dem med bedömda kostnader i olika typer av entreprenader och projekt. Även avvikelser i slutkostnad ska analyseras. Trafikverket ska genomföra uppdraget i samverkan med berörda aktörer och redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 26 mars 2021.