Transportsektorns beredskapsnivå utvärderas

Trafikverket får av regeringen i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka krisberedskapen och det civila försvaret samt höja förmågan vid höjd beredskap inom transportsektorn. Uppdraget ska redovisas den 15 januari 2024.

– Transportsektorn behöver utvecklas och stärka sin förmåga för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner, både vid olika typer av fredstida kriser och vid höjd beredskap eller krig. Det är en angelägen fråga och därför har regeringen beslutat om ett särskilt uppdrag till Trafikverket, kommenterar Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister.

Trafikverket ska enligt uppdraget föreslå åtgärder för att stärka krisberedskap och civilt försvar. Man ska också föreslå åtgärder för att höja förmågan vid höjd beredskap och ytterst krig för myndigheterna som ingår i beredskapsområdet Transport, där Trafikverket är samordnande myndighet. Bland annat ska man analysera uthålligheten inom reparations- och röjningsberedskap.

Myndigheten ska beakta uppdraget att ta fram underlag för en reviderad nationell infrastrukturplan. Där det är möjligt ska man redogöra för vilka förslag inom det uppdraget som också stärker krisberedskapen, det civila försvaret eller beredskapsfrågan. Man ska också ta hänsyn till MSBs uppdrag om förslag till prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret.

Myndigheten ska vid genomförandet samverka med Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Försvarsmakten, MSB och andra berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2024.

Forskning på beredskap

I januari startade ett femårigt FOI-lett forskningsprogram som ska undersöka förändrade varuförsörjningskedjor och hur beredskapshänsyn kan integreras i statens och näringslivets beslutsprocesser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utrett hur det civila försvaret behöver stärkas. De menar att 27 miljarder kronor om året behöver läggas på ett stärkt civilt försvar, bland annat i form av beredskapslager.

Förra året bildades logistikleverantören LogSec, som ska fungera som en samlande länk mellan olika logistikaktörer för att skapa en sammanhållen försörjningskedja för totalförsvaret. Bolaget grundades av YSDS, Booforsen och MW Group.