Trelleborg köper mark för att säkra logistiken till nya Business Center

Trelleborgs kommun avser köpa fastigheten Terminalen 1 av fastighetsbolaget Catena. Genom att förvärva fastigheten om ca 142 000 kvm säkrar de marktillgången för evakueringsväg, hamninfart och ringväg i anslutning till det nya industri- och logistikområdet.

Fastigheten Terminalen 1 ägs idag av Catena och är belägen i det område som ska utvecklas till Business Center Trelleborg. På fastigheten finns idag några byggnader som tillverkningsföretaget Metso hyr, men det är marken söder om byggnaderna som är av intresse för kommunen. Företaget får alltså vara kvar hos sin nya fastighetsägare.

Business Center Trelleborg är en del i projektet Kuststad 2025 som består av flera av varandra beroende delprojekt. Det nya området ska öppna upp för nyetableringar av företag och verksamheter inom logistik kopplat till läget med närheten till roro-hamnen, som fortsatt växa under 2021, och kopplingen mellan väg, järnväg och sjöfart.

– Kommunen ska utveckla området till ett modernt, innovativt och attraktivt verksamhetsområde, och här har Metso och Catena redan bidragit i planeringen av området, kommenterar Charlotte Lindström, processledare Kuststad 2025.

Inom delprojektet Ringväg tas två detaljplaner fram: en för Östra ringvägen och en för Östra hamninfarten. Genom förvärvet av Terminalen 1, för 129 miljoner kronor, läggs sista pusselbiten för att säkra upp marktillgången för att evakueringsväg, hamninfart och ringväg ska kunna kopplas ihop med området.

Den västra delen av området, inklusive Terminalen 1, ska användas för den östra ringvägen, ny hamninfart, uppställningsplatser, incheckning och andra servicefunktioner såsom service och viloplatser för hamnens kunder.

Affären är villkorad beslut om godkännande av Trelleborgs kommunfullmäktige. Övertagandet för kommunen är planerat att ske den 29 april.