Trelleborgs hamn har marginell påverkan på stadens luftkvalitet

Återkommande diskussioner om Trelleborgs hamns miljöpåverkan i staden på sociala forum ledde till att hamnen beställde en utredning om sitt eget bidrag till utsläppen. Resultatet? Luften i staden är frisk, trots ökad trafik i hamnen.

Diskussioner om Trelleborgs hamns påverkan på luftkvaliteten i staden är inget nytt. Därför har nu Skånes Luftförbund, på beställning av Trelleborgs Hamn, genomfört en utredning om hamnens bidrag till utsläpp och påverkan på luftkvaliteten i och runt Trelleborg.

– Miljökonsekvensen av hamnens verksamhet är återkommande i olika sociala forum, framförallt utsläppen från färjorna som ligger i hamnen och lastbilstrafiken till och från hamnen, kommenterar Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn.

Resultaten av utredningen visar att hamnen har en marginell påverkan på svaveldioxid- och partikelhalterna ur ett helhetsperspektiv. Hamnen har en påverkan på kvävedioxidhalterna i centrala Trelleborg, men halterna är måttliga jämfört med miljökvalitetsnormen och på landsbygden. I utkanten av staden är hamnens påverkan liten.

– Trots att trafiken i hamnen har ökat stadigt år från år visar mätningarna att luften har blivit ännu bättre i Trelleborg, det är en ganska intressant aspekt tycker jag. Det visar också att det arbete som vi har gjort tillsammans med våra kunder varit framgångsrikt, och det är ett arbete som vi alltid skall utveckla. En eventuell flytt av hamninfarten och en ringväg österut kommer att påverka luftkvaliteten positivt än mer för centrum av Trelleborg, kommenterar Jörgen Nilsson.

Vedeldning har stor påverkan på partiklar
– Att resultatet visar på fin utveckling är ett bevis på att många parter har deltagit i miljöförbättrande åtgärder. När det gäller föroreningar av partiklar kan alla trelleborgare påverka betydligt mer än vad man kan tro, då småskalig uppvärmning såsom vedeldning står för en stor del, tillsammans med vägtrafik och jordbruk, kommenterar Susanna Gustafsson, miljöingenjör och författare till rapporten som Skånes Luftförbund har tagit fram.