Utländska investeringar i Sverige ska kontrolleras

Vid regeringssammanträdet den 4 juni fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss som stärker arbetet mot utländska direktinvesteringar som hotar svensk säkerhet och allmän ordning. Samtidigt får Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att ytterligare utveckla arbetet.

EU antog 2019 en förordning om granskning av utländska direktinvesteringar i unionen. Syftet med förordningen är att skapa ett rättsligt ramverk för hur medlems­staterna kan granska utländska direkt­investeringar i unionen med hänsyn till säkerhet eller allmän ordning.

EU-förord­ningen behandlar hur sam­arbetet inom unionen avseende gransk­ningen av utländska direkt­investeringar ska gå till, bland annat ska kontakt­myndigheter utses i medlems­länderna.

Den pågående corona­pandemin kan komma att öka riskerna för att utländska aktörer gör investeringar i svenskt näringsliv och strategisk infra­struktur i syfte att komma åt värde­full teknologi och informa­tion på ett sätt som hotar Sveriges säkerhet.

ISP och FOI ges därför i uppdrag att stärka arbetet mot utländska direkt­investeringar inom skydds­värda områden ytterligare, enligt förslag från tidigare utredning.

Förord­ningen börjar tillämpas 11 oktober 2020 vilket kräver justeringar i svensk lag­stiftning. I lagråds­remissen föreslår regeringen en ny lag med komplet­terande bestäm­melser till EU-förord­ningen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2020.