Utökat stöd till regionala flygplatser

För att säkra tillgänglighet och samhällsviktigt flyg föreslår regeringen att 100 miljoner kronor ska gå till ett tillfälligt ökat driftstöd till kommuner för driften av regionala flygplatser. Även stödet till flygtrafikledning på regionala flygplatser utökas med 26,5 miljoner kronor.

Coronapandemin har lett till att resandet på de icke-statliga regionala flygplatserna i Sverige ännu en gång ligger på låga nivåer, med svåra ekonomiska situationer som följd. Om de regionala flygplatserna skulle behöva läggas ner skulle tillgängligheten till olika regioner försämras och förutsättningarna för samhällsviktiga flygtransporter äventyras. Även Trafikverkets förslag om tolv nya beredskapsflygplatser i landet äventyras.

Flygbranschen menar även flygplatserna behövs för framtidens elflyg, som regeringen i förra veckan aviserade att man vill påskynda utvecklingen av. Första generationens elflyg kommer ha begränsad räckvidd (runt 40 mil) och kommer därmed i första hand trafikera just de regionala flygplatserna.

– Sverige behöver ha de här flygplatserna kvar av beredskapsskäl, men de är också en förutsättning om man vill introducera den första generationens elflyg, säger Lennart Thörn, analytiker på Trafikanalys, som analyserat elflygets utveckling i en rapport.

100 miljoner till flygplatserna

Regeringen föreslår i en tredje extra ändringsbudget till riksdagen att ett tillfälligt ökat driftstöd ska kunna ges till kommuner för driften av de regionala flygplatserna. Stödet föreslås uppgå till 100 miljoner kronor, utöver det årliga ordinarie driftstödet på drygt 100 miljoner kronor.

– Den fortsatta pandemin har inneburit att flygplatser löper risk för nedläggning. För att trafikledning och samhällsviktigt flyg ska kunna upprätthållas trots minska flygtrafik ökar därför regeringen stödet till dessa i en extra ändringsbudget, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Stödet betalas ut till de kommuner som beslutar om driftstöden till sina flygplatser. Alla flygplatser som normalt sett får statligt driftstöd kommer kunna få del av det utökade stödet. Till följd av pandemin kommer även de icke-statliga flygplatser där det bedrevs inrikes reguljär linjefart under hela 2019 kunna ta del av stödet.

Stöd för flygtrafiktjänster

Den minskade flygtrafiken har även lett till att leverantörer av flygtrafiktjänster drabbats ekonomiskt eftersom de finansieras av avgifter som flygbolag betalar för att flygledas genom svenskt luftrum.

För att säkerställa att flygtrafikledningen kan fortsätta verka på regionala icke-statliga flygplatser föreslår regeringen också att utöka den stödåtgärd som beslutades våren 2021, som innebär en möjlighet till återbetalningspliktiga lån för att täcka de underskott som leverantörerna av lokal flygtrafikledning haft under 2020 och 2021. Förslaget är att avsätta 26,5 miljoner kronor för ändamålet, lånen ska återbetalas på fem år från 2023.

Av Emanuel Lehtonen