8 av 10 svenskar e-handlar från utlandet

DHLs E-handelskollen visar att nästan hälften av svenskarna har ändrat hur de e-handlar från utländska webbplatser det senaste året. 8 av 10 köper nu från utländska e-handlare och mer än var tredje svensk har handlat direkt i sociala medier. Samtidigt är medvetenheten låg om från vilket land man faktiskt handlar.

Enligt DHLs E-handelskollen 2024 har idag 82 procent av svenskar handlat från utlandet det senaste året, vilket bekräftas av Nets rapport som visade att utländska marknadsplatser tar en allt större andel av e-handeln. E-handelskollen visar att e-handeln från utlandet är vanligare bland de yngre generationerna upp till föräldrar med hemmavarande barn.

– Det är ingen nyhet att vi e-handlar mer från utlandet, men att nästan varannan svensk har ändrat i sina köpvanor är anmärkningsvärt. Särskilt då det är ungefär lika många som har ökat respektive minskat sina utlandsköp, kommenterar Johan Widman, e-handelschef på DHL Freight Sverige.

Undersökningen visar att en klar majoritet tycker det är viktigt att veta från vilket land man handlar, men det är väldigt få som faktiskt är medvetna.

Undersökningen stärker också bilden av social selling som en växande kraft inom e-handeln. Mer än var tredje svensk har handlat direkt via sociala medier, och i Generation Z (födda 1997-2012) och Millennials (födda 1981-1996) är det varannan som har gjort det. Köp via sociala medier är också oftare spontana, och här är det framför allt yngre generationer och föräldrar med hemmavarande barn som står för spontanköpen.

– Reklam och marknadsföring integreras allt mer smidigt i användarnas flöden på de sociala plattformarna, och med den tid vi spenderar i sociala medier blir det naturligt att vi gör fler av våra köp där. Vi kan exempelvis se att köp via TikTok ökar snabbt hos yngre generationer. En bidragande faktor till ökningen av köp från utlandet, kan vara att utländska e-handlare och e-handelsplatser har satsat särskilt på att använda det förändrade medielandskapet och bygga kundrelationer genom sociala medier. Här finns det saker att lära av, kommenterar Anna Swahn, marknadsförings- och kommunikationschef på DHL Freight Sverige.

Ökad e-handel från utlandet

Undersökningen visar att 82 procent av svenskar har handlat från utländska e-handlare det senaste året. 36 procent gör det mer än en gång i månaden och varannan svensk (48 procent) har handlat från Kina. Bland orsakerna pekas lägre priser, större produktutbud och offensiv reklam ut.

Förändrat konsumtionsbeteende

46 procent har ändrat sina konsumtionsvanor från utlandet det senaste året, och här är andelen som ökat respektive minskat sin e-handel lika stora. Yngre generationer står för den största ökningen, 1 av 5 i Generation Z uppger att de e-handlar från utlandet varje dag eller vecka. 40 procent av alla föräldrar uppger också att de har ökat sin e-handel.

64 procent av föräldrar med hemmavarande barn köper från utlandet oftare än en gång i månaden, jämfört med 26 procent för konsumenter utan barn hemma.

Köp i sociala medier ökar

38 procent av svenskarna har gjort köp direkt via sociala medier det senaste året. Om man bara ser på Generation Z och Millenials så gäller det hälften. Hos främst yngre blir spontanköpen via sociala medier allt vanligare. Instagram och Facebook dominerar fortfarande, men köp via TikTok växer snabbt hos de yngre.

Låg medvetenhet om varifrån man e-handlar

68 procent av svenskarna uppger att det är mycket eller ganska viktigt att veta från vilket land man handlar, och 58 procent föredrar att handla från svenska e-handlare. Men bara 28 procent säger att de är mycket medvetna om varifrån man e-handlar. Enligt undersökningen har var tredje svensk handlat från en hemsida i tron att den var svensk, för att senare upptäcka att det var en utlandsbaserad e-handel. Vikten av att känna till e-handelns ursprung ökar ju äldre konsumenterna är.