Vill säkra det samhällsviktiga flyget

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera behovet av beredskapsflygplatser med utgångspunkt i erfarenheter från coronapandemin. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Under pandemin har Trafikverket fått i uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser om att flygplatser ska vara temporära beredskapsflygplatser, bland annat mot bakgrund av de ökade behoven från hälso- och sjukvården. Eskilstuna flygplats blev i december 2020 en av dessa flygplatser.

– De statliga beredskapsflygplatserna upprätthåller en väldigt viktig funktion i vårt land och säkerställer att ambulansflyg, räddningsflyg och brandflyg kan landa. Jag vill att Trafikverket nu, med de erfarenheter vi har från coronapandemin, ser över hur vi säkrar det samhällsviktiga flyget i hela landet, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket får i uppdrag att göra kompletterande analyser av beredskapsflygplatser med utgångspunkt från regeringsuppdraget Översyn av de svenska beredskapsflygplatserna som myndigheten redovisade i juni 2020. När uppdraget redovisades föreslog Trafikverket bland annat att de svenska beredskapsflygplatserna skulle utökas med nio flygplatser.

I det nya uppdraget ska Trafikverket bland annat redovisa kompletterande underlag och förslag avseende hälso- och sjukvårdens samt andra samhällsviktiga verksamheters behov av beredskapsflygplatser i hela landet. De ska också visa vilka flygplatser som bör vara beredskapsflygplatser ur ett beredskaps- och samhällsekonomiskt perspektiv, kostnadsberäkningar för olika ambitionsnivåer av beredskap samt alternativ för statens ersättnings- och finansieringsmodell.