WSP framtidssäkrar Trollhättans slussar

Slussarna i Trollhätte kanal är över 100 år gamla och närmar sig gränsen för sin tekniska livslängd. Nu har WSP fått i uppdrag att utreda och projektera för nya slussar för att sjöfarten ska fortsätta fungera och utvecklas.

Trollhätte kanal sträcker sig 82 kilometer lång mellan Vänersborg och Göteborg. På sträckan finns sex slussar: en i Brinkebergskulle (Vänersborgs kommun), fyra i Trollhättan och en i Lilla Edet. Tillsammans kompenserar de för den höjdskillnad på 44 meter mellan Vänern och Kattegatt och är viktig för lokala industrier. Slussarnas tekniska livslängd sträcker sig dock inte längre än till 2030.

Trafikverkets första bedömning av situationen 2016 var att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga nya slussar. Då gjorde WSP en konsekvensanalys av Trafikverkets bedömning. De kom fram till att en nedläggning skulle drabba Karlstad och Värmland hårt, med kostnader på fyra miljarder i minskad BNP de första sju åren och 1 400 jobb. Nu har WSP fått i uppdrag att projektera för nya slussar i projektet Trollhätte kanal.

– De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens och framtidens behov av godstrafik. Vissa industrier i området kring Vänern är helt beroende av sjöfarten som dessutom är viktig ur miljösynpunkt då det innebär en minskad andel transporter via lastbil. Nya slussar kommer även gynna båtturismen och den lokala turistnäringen, kommenterar Per Friberg, anbudsansvarig på WSP.

Med åren har betongen i de gamla slussarna lakats ut, vilket man löst genom att fylla på med ny betong. Den här processen kan däremot inte fortgå längre än till 2030, enligt Sjöfartsverket. Foto Ruth Nocke

Företagets uppdrag innefattar dels utredning och projektering, tillståndsansökan och upprättande av förfrågningsunderlag, och dels möjlighet att bistå beställaren i byggnationen av de nya slussanläggningarna. Även infrastruktur såsom vägar och broar m m i anslutning till anläggningarna ingår i projektet.

Då det inte finns möjlighet för ersättningstrafik för industrierna i området kommer fartygen trafikera de befintliga slussarna under projektets genomförande.

Av Emanuel Lehtonen