Ytterligare 17 miljarder till kraftnätsutbyggnad

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering.

Det framgår i den verksamhetsplan inklusive investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

– Kraftsystemet präglas av en allt snabbare omställning till följd av politiska beslut, utveckling av ny teknik, nya användarmönster och helt nya användningsområden för el. Det ställer ökade krav på oss för att säkerställa ett kraftsystem som är säkert, effektivt och rustat för nya utmaningar, kommenterar Peter Wigert, finansdirektör på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät genomför nu ett stort antal projekt för att möta dessa förväntningar. Förutom att nya ledningar byggs rustas gamla ledningar upp. Närmare 60 miljarder kronor planeras att investeras i transmissionsnätet och för verksamhetsinvesteringar såsom IT-projekt under de kommande tio åren.

– En förutsättning för att vi ska hålla investeringstakten är att vi lyckas med framkomlighet och tillstånd. Tillståndsprocesserna pågår under många år och är beroende av såväl Svenska kraftnäts arbete som andra myndigheters beslut. Utan tillstånd kan projekt inte genomföras enligt plan, kommenterar Peter Wigert.