Stockholms hamnar vill investera i landel

Stockholms Hamnar ansöker om EU-bidrag för investeringar för investeringar i bl a landel i Kapellskärs hamn.

Stockholms Hamnar har beslutat att tillsammans med Nådendals Hamn, och med rederiet Finnlines som koordinator, ansöka om EU-bidrag för att bland annat gemensamt minska sjöfartens utsläpp till luft inom hamnområdena.

Det planerade projektet innebär investeringar i anläggningar för landelförsörjning för fartyg vid kaj. Med elanslutning minskar miljöpåverkan från fartyg i hamn väsentligt eftersom fartygen då kan stänga av sina motorer och ta emot el från det lokala elnätet.

– Kapellskärs hamn tillhör en av de viktigaste maritima länkarna för passagerar- och godstransporter i Europa och med de planerade aktiviteterna kan Kapellskär fortsätta sitt arbete med att göra klimat- och miljömässig hållbarhet till en integrerad del av verksamheten, kommenterar Bino Drummond (M), vice ordförande för Kapellskärs Hamn AB.

 – Den här satsningen går helt i linje med de mål som vi har för en hållbar sjöfart i Stockholmsregionen och i EU. Resultatet kommer att leda till betydligt minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar, kommenterar Fredrik Lindstål (C), ordförande för Stockholms Hamn AB.

Dessutom ska kundernas efterfrågan på service och framtida behov planeras en automatisk förtöjningsanordning, auto-mooring, samt ett nytt passagerartorn.

Både Kapellskärs hamn och Nådendals Hamn tillhör det omfattande EU-nätverket Trans-European Transport Network (TEN-T).

Hela projektet skulle innebära en modernisering av Kapellskärs hamn för anpassning av större fartyg som Finnlines planerar att sätta i trafik inom några år.

Den planerade EU-ansökan går under EU:s prioritet ”Motorways of the Sea”, med möjlighet att få 30 procent i bidrag under perioden 2020-2022.