Ica köper logistikfastighet i Västerås

Saltängen Property Invest AB har ingått ett villkorat avtal om att avyttra dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB till Ica Fastigheter AB. Preliminär köpeskilling efter avdrag för latent skatt uppgår till 1 miljard kronor. Avtalet är villkorat av årsstämmans godkännande.

Saltängen har idag ingått avtal om att sälja dotterbolaget, vars enda tillgång är Västeråsfastigheten, till ett av Ica Fastigheter AB helägt bolag, som lämnade det högsta budet. Fastigheten hyrs idag av Ica Fastigheter och hyresavtalet löper fram till och med den 30 september 2023.

– Västerås är en viktig plats för oss och vi är gärna kvar i Hackstaområdet. Möjligheten att förvärva fastigheten och därmed göra de investeringar som fastigheten kräver kommer att skapa en strategisk viktig tillgång för oss, och är i linje med vår strategi att äga våra viktigaste logistikenheter, kommenterar Per Strömberg, vd för Icagruppen.

Försäljningen av fastigheten har, enligt Saltängen Property Invest, föregåtts av en öppen budgivningsprocess med många intressenter. ”Mot bakgrund av detta finner styrelsen att den nu accepterade köpeskillingen är marknadsmässig”, skriver Saltängen Property Invest.

Styrelsen i bolaget rekommenderar därför enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen. Under förutsättning att detta sker vid bolagsstämman den 14 april 2020 beräknas affären kunna slutföras omkring den 29 april 2020.
– Vårt huvudalternativ till ett förvärv är att bygga en ny anläggning på granntomten som vi redan äger. Givet de överenskomna villkoren så är ett förvärv i dagsläget det mest intressanta alternativet för oss, kommenterar Per Strömberg.