Privat aktör kan ta över Norrköpings flygplats

Norrköpings kommunala bolag Rådhus AB föreslår till kommunfullmäktige att pröva om det finns intresse på marknaden för att driva och förvärva Norrköping Airport.

I mars 2019 beslutade Norrköping Rådhus AB att Norrköping Airport AB:s verksamhet skulle utredas med fokus på kostnad. Beslutet fattades i samband med att den reguljärlinje som fanns gått i konkurs. Under den period som utredningen pågått har Rådhus AB kontaktats av en privat intressent som uttryckt intresse av att driva flygplatsen.

– Norrköpings kommun har sedan vi övertog flygplatsen försökt få till stånd reguljär trafik, men som bekant har det funnits betydande svårigheter. Därför har Rådhus AB utrett flygplatsens framtid. Under utredningens gång har det framkommit att det finns ett intresse från näringslivets sida att engagera sig mer, och med det underlag vi idag presenterar ger vi det alternativet en rejäl chans, kommenterar Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

I dialog kring flygplatsens framtid har företrädare för det lokala näringslivet gett uttryck för vikten av en flygplats. Det ses som betydelsefullt för det lokala och regionala näringslivet att Norrköping har ett strategiskt logistikläge i Sverige med flera olika transportsätt. Rådhus AB föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att pröva om det finns intresse på marknaden för att driva och förvärva Norrköping Airport.

Det förslag som presenteras innebär att göra en upphandling av flygplatsverksamhet, godkänna utbetalning av driftsbidrag samt försälja Norrköping Airport AB till ett marknadsmässigt pris. För att driftsbidraget ska betalas ut kommer det i avtal bland annat att ställas krav på att Norrköping Airport har ett visst antal passagerare beräknat på årlig basis.

Utöver ovanstående krav kommer upphandlingsunderlaget också att innehålla följande krav på att anbudsgivaren ska:

  • Främja utvecklingen mot gröna flygplatser
  • Främja utvecklingen mot grönt/hållbart flyg
  • Främja näringslivet i Norrköping

– Jag vill betona att Rådhus AB nu lämnar över underlaget till kommunstyrelsen och fullmäktige för ställningstagande. Det här är ett viktigt beslut och därför ska beslut tas i kommunens högsta organ, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslut i frågan fattas vid årsskiftet 2020/2021.