Återstart för färjelinjer i tredje kvartalet

Under det tredje kvartalet 2021, juli-september, var svenska hamnars godshantering på ungefär samma nivåer som innan pandemin. Det totala antalet passagerare i svenska hamnar var 6,6 miljoner, en ökning med 48 procent jämfört med samma kvartal 2020. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar återhämtat sig något från de låga nivåer som vi såg i inledningen av pandemin, sommaren 2020. Ännu är det dock långt kvar till nivån för sommarresandet som vi såg 2019. Hamnarnas godshantering är ungefär på samma nivåer som innan pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

Ökningar och minskningar avser förändringar under kvartal 3 2021 jämfört med kvartal 3 2020.

Antal passagerare i inrikes trafik ökade med 42 procent, till en miljon passagerare. Det är trafiken till och från Gotland som ligger bakom ökningen.

Antal passagerare i utrikes trafik har ökat mer än i inrikestrafiken, + 49 procent, till 5,6 miljoner passagerare. Sjötrafiken till/från finska hamnar bidrog mest till ökningen med 652 000 fler passagerare. Färjetrafiken till och från Norge återupptogs efter att ha legat nere under en längre tid.

Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar ökade med 4 procent till 42,6 miljoner ton. Ökad hantering av roro-enheter, såsom gods på lastbilar, bidrog mest till ökningen i total godsmängd. Lastat (avgående) gods till utrikes hamn ökade med 3 procent, till 16,7 miljoner ton, medan lossat (ankommande) gods från utrikes hamn steg med 4 procent, till 19,3 miljoner ton. Total inrikes godshantering ökade med 7 procent till 6,7 miljoner ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Kryssningspassagerare ingår.