Klimatdeklaration på byggnader kan bli lagkrav

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss med förslag på att införa en ny lag om klimatdeklaration för byggnader och en ändring i plan- och bygglagen. Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan i byggskedet när byggnader uppförs.

Införande av krav på klimatdeklaration är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Det är också en av regeringens åtgärder i klimathandlingsplanen för att nå Sveriges klimatmål att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045 och därefter nå negativa utsläpp.

Genom den nya lagen införs krav för byggherrar att beräkna och synliggöra den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av nya byggnader. Deklarationen ska redovisa de utsläpp av växthusgaser som uppstår under byggskedet. Att lämna in en klimatdeklaration blir ett villkor för att byggherren ska få ett slutbesked från kommunens byggnadsnämnd.

Klimatdeklarationen ska verka som ett stöd i beslutsprocesserna för aktörerna så att medvetna val görs som minskar nya byggnaders klimatavtryck. Samtidigt kan deklarationen leda till ökad transparens om klimatpåverkan på marknaden och möjliggöra för både konsumenter och fastighetsägare att fatta mer väl avvägda investeringsbeslut.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.