Energimyndigheten beviljar 1,4 miljarder i stöd för nya ladd- och vätgasstationer

Energimyndigheten har nu fattat ett stort antal beslut om stöd till Regionala elektrifieringspiloter, som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Hittills har 139 laddstationer och 12 vätgastankstationer beviljats stöd runtom i landet.

– Det här blir ett rejält steg framåt för elektrifieringen av tunga godstransporter. Vårt beslut innebär en bra geografisk spridning av den publika ladd- och tankinfrastrukturen som underlättar för en snabbare elektrifiering av tunga godstransporter i hela landet, kommenterar Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Hittills har myndigheten beviljat sammanlagt 1,4 miljarder kronor i stöd till 139 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgasstation.

Myndighetens bedömning av ansökningarna har fokuserat på strategisk placering i ett regionalt och nationellt perspektiv samt hur aktörssamverkan sett ut, men även tillståndsprocesser och kostnader för att bygga. De företag som fått beviljade ansökningar är allt från stora etablerade företag till mindre nya aktörer på marknaden. Kravet för att få stöd är att stationen ska vara färdigställd senast hösten 2023 och att man som stödmottagare delar med sig av sina lärdomar och information av användningen.

– Mångfalden av aktörer som nu får chans att bygga ut ladd- och vätgastankmöjligheter kommer att ge värdefull kunskap för den fortsatta utvecklingen av ladd- och tankningsmönster för olika typer av godstransporter, både för branschen och för Energimyndigheten i sitt uppdrag att stärka ett transporteffektivt samhälle, kommenterar Gustaf Länn, handläggare på Energimyndigheten.

Under sommaren kommer myndigheten fatta beslut för de resterande ansökningarna. I början av hösten ska de analysera de behov som stödet täcker, samt eventuella fortsatta utmaningar för en publik ladd- och vätgastankinfrastruktur för tunga transporter. Kvarvarande medel ska sedan användas för att komplettera eventuella luckor och nya utlysningar.

Karta över beviljade projekt för nya laddstationer. Källa Energimyndigheten.
Karta över beviljade projekt för nya vätgastankstationer. Källa Energimyndigheten.

En fullständig lista över beviljade projekt finns på Energimyndighetens hemsida.

Om Regionala elektrifieringspiloter

Med Regionala elektrifieringspiloter menas projekt där aktörer såsom logistikfirmor, laddoperatörer, fordonstillverkare och offentliga aktörer går samman för att bygga infrastruktur med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för vätgas och som möjliggör tunga elektrifierade lastbilstransporter och optimerade logistikflöden inom ett område med omfattande behov av godstransporter.