Fler tomma körningar under 2022

Enligt ny statistik från Trafikanalys fortsätter antalet körda kilometer, trafikarbetet, att öka och når den högsta nivån sedan 2012. Under 2022 ökade de tunga lastbilarnas körda kilometer med 8 procent. Antalet körda kilometer med tom last ökade dock med 17 procent, pga det ekonomiska läget.

– Inrikestrafiken med svenskregistrerade tunga lastbilar ökade 2022 jämfört med 2021. Procentuellt var det antalet körda km utan last som ökade mest och det var kvartalen 1 och 4 som bidrog till denna ökning, jämfört med motsvarande kvartal 2021. Minskningen kan bero på det försämrade ekonomiska läget. När ekonomin har gått nedåt, som den gjorde i kvartal 1 och 4, har uppdragen blivit färre för vissa åkare. Då kan det vara svårare att samlasta och planera effektiva logistikrutter. Det ger både fler transporter utan last och fler kilometer utan last på vägarna och i statistiken, kommenterar Björn Tano, statistiker på Trafikanalys.

Lastbilstransporter med svenskregistrerade tunga lastbilar. Index (2012 = 100) för godsmängd i ton, tonkilometer, antal transporter samt körda kilometer. Åren 2012–2022. Källa Trafikanalys.

För svenskregistrerade tunga lastbilar stod inrikes trafik för 99 procent av samtliga transporter och total godsvikt samt för 96 procent av körda kilometer och transportarbetet, det vill säga tonkilometer, under 2022. Totalt antal transporter, lastad godsmängd och transportarbete var i nivå med statistiken för 2021. Punktskattningarna för 2022 var 43 miljoner transporter med 477 miljoner ton last samt 48 miljarder utförda tonkilometer.

Trots att godsmängden ligger på nivå med 2021 ökade antalet körda kilometer från 3,35 miljarder till 3,55 miljarder km. Körda kilometer inrikes ökade med 8 procent till 3,39 miljarder, varav inrikes yrkesmässig trafik med last ökade med 6 procent till 2,54 miljarder km och inrikes yrkesmässig trafik utan last ökade med 17 procent till 0,53 miljarder. De tomma körningarna ökade tydligast i kvartal 1 och 4.

Om undersökningen

Den officiella statistiken om lastbilstrafik med svenskregistrerade lastbilar bygger på en urvalsundersökning som sedan räknas upp till uppskattade totalnivåer för trafik och transporter. I statistiken Lastbilstrafik fångar vi svenskregistrerade lastbilar med en maxlastvikt om minst 3,5 ton. Dessa fordon kallas här för tunga lastbilar. Den legala definitionen på tung lastbil är en totalvikt över 3,5 ton. Statistiken Lastbilstrafik täcker därmed i sin målpopulation in ungefär 90 procent av alla svenskregistrerade tunga lastbilarna; det är alltså de lättaste tunga lastbilarna som inte ingår. I körda kilometer och tonkilometer räknas hela sträckan in och inte enbart sträckan på svensk mark.