Forskning: Hur mäter man flexibilitet?

Pandemin har medfört störningar i försörjningskedjorna och gjort att flexibilitet hos leverantörerna värderas högt. Att utvärdera leverantörers prestationer är något som företag alltid bör göra, menar meriterade logistikforskarna Helena Forslund och Stig-Arne Mattsson – och det gäller även det man kallar leverantörsflexibilitet. Men hur gör man egentligen det?

Ur Dagens Logistik nr 4 2021

Flexibilitet i leveranskedjorna är efterfrågat av företagen, särskilt i tider av föränderlig efterfrågan.

– Det är alltid tal om att det är så viktigt att företag är flexibla, men vad innebär det egentligen? Den frågan, ur ett logistikperspektiv, låg bakom den här studien, berättar Helena Forslund, professor i logistik och supply chain management vid Linnéuniversitetet som tillsammans med Sveriges lagerstyrningsnestor Stig-Arne Mattson, seniorprofessor vid Jönköpings universitet, undersökt hur företag mäter leverantörsflexibilitet.

Att det är viktigt att beslut som fattas baseras på data, framhålls ofta, och det är en ståndpunkt som de båda forskarna helt står bakom.

– What gets measured gets done – det som mäts blir gjort, säger Helena Forslund, och betonar att hon och Stig-Arne Mattson alltid pekar på vikten att mäta sådant som är avgörande för den egna konkurrensförmågan.

Helena Forslund. Foto Hilda Hultén.

Vanligt med subjektiv bedömning

Studien bygger på en enkät som besvarades av 224 inköpschefer i svenska tillverkande företag med fler än 20 anställda, gällande hur man mäter “leverantörsflexibilitet i order-till-leverans-processen”. 68 av dessa inköpschefer svarade ja på frågan om de mäter leverantörsflexibilitet och beskrev också på vilket sätt de mäter.

Studien visade att 41 procent av de svarande företagen använder kvalitativa mått i form av uppföljning genom revisioner, utvärderingar och allmänna subjektiva bedömningar.

– Några exempel på svar var ”vi utvärderar våra leverantörers flexibilitet kontinuerligt” och ”vi gör en årlig subjektiv utvärdering av våra leverantörers flexibilitet”. Några detaljerade analyser av dessa kvalitativa sätt att mäta leverantörsflexibilitet kunde inte genomföras på grund av de alltför allmänt hållna svaren, berättar Helena Forslund.

Leveransprecision vanlig måttstock

Bara 59 procent av företagen som mäter leverantörsflexibilitet uppgav att de använder någon form av kvantitativa mått, varav en majoritet, 47 procent av företagen, uppgav att de använder leveransprecision som mått på leverantörsflexibilitet.

– Uppenbarligen upplever dessa företag att leveransprecision, dvs. leverantörers förmåga att leverera i tid, är ett mått på leverantörsflexibilitet. Även om det vid första anblicken verkar ologiskt, kan vi ändå se möjligheter i att använda det vanligt förekommande leveransprecisionsmåttet för att fånga flexibilitet, säger Helena Forslund – med tillägget att de kräver att leveransprecision inte mäts vid leveranstillfället utan under tidigare skeden av order-till-leverans-processen. Forskarna pekar ut tre olika metoder:

Det första är Leveransprecision vid ordertillfället där man mäter antalet order med bekräftat leveransdatum – trots att leveranstiden är kortare än normalt – jämfört med alla order där man önskat kortare leveranstid än normalt, under en viss period.

– Måttet uttrycker leverantörsflexibilitet med avseende på möjligheter att tillgodose kundens önskemål om kortare leveranstid. Eftersom måttet endast speglar vad leverantören lovar att tillhandahålla, måste det dock kompletteras med ett mått på verklig leveransprecision vid leveranstillfället, tillägger Helena Forslund.        

Oavsett hur man väljer att mäta leverantörsflexibilitet är det ett bra sätt att försäkra sig om att leverantörerna kan hjälpa företaget att möta en skakig omvärld

Ett annat sätt är att mäta Leveransprecision efter orderbekräftelse, där man istället tittar på i vilken mån bekräftat leveransdatum kunnat förändras, och väger det mot alla order då man önskat förändra leveransdatum.

– Måttet uttrycker i vilken utsträckning leverantören är flexibel i form av att godta önskade leveranstidsändringar efter orderbekräftelse. Liksom föregående mått behöver det kompletteras med ett mått på verklig leveransprecision, förklarar hon.

Ett ytterligare sätt att mäta flexibiliteten hos leverantörerna är att titta på Leveransprecision vid leveranstillfället mot önskat leveransdatum, där man mäter antal order som levererats vid önskat leveransdatum, jämfört med totalt antal levererade order under en period.

– Detta mått representerar leveransprecision i form av skillnaden mellan önskade och faktiska leveransdatum.  Det kan tolkas som i vilken utsträckning en leverantör är flexibel att tillgodose kunders önskade leveransdatum.

Stig-Arne Mattsson. Foto Jönköpings universitet.

Egna varianter på att mäta flexibilitet

Ett fåtal av de tillfrågade företagen hade dock hittat sätt som av forskarna också “godkänns” som mått på flexibilitet – både vad gäller i att vara flexibla vad gäller tid och volym.

Några företag tittade exempelvis på kostnader och fraktkostnader relaterade till ändrade orderkvantiteter – relaterat till volymdimensionen.  Ett annat svar var ”Vi redovisar hur många leveranser som är i tid när vi har önskat kortare ledtid, ändrad orderkvantitet, eller bytt transportmedel” – ett mått som indikerar i vilken utsträckning leverantören är flexibel med avseende på både leverantörsflexibilitetens tidsdimension och volymdimension.

Oavsett hur man väljer att mäta leverantörsflexibilitet är det ett bra sätt att försäkra sig om att leverantörerna kan hjälpa företaget att möta en skakig omvärld, menar Helena Forslund.

– Vi gjorde den här enkäten före pandemin, men det är ett evigt aktuellt ämne. Företag kräver och lovar flexibilitet, men vi ville veta vad det egentligen innebär i praktiken. Vi tycker man ska försöka mäta, men sedan innebär såklart inte det att vi kan lösa jordens fraktproblem genom det.

Intervju av Klara Eriksson

Studien “In search of supplier flexibility performance measurement” är publicerad i International Journal of Productivity and Performance Management.

Tre mätetal för leverantörsflexibilitet

  1. Leveransprecision vid ordertillfället: antalet order med bekräftat leveransdatum trots att leveranstiden är kortare än normalt, jämfört med alla order där man önskat kortare leveranstid. 
  2. Leveransprecision efter orderbekräftelse: i vilken mån bekräftat leveransdatum kunnat förändras, vägt mot alla ordrar då man önskat förändra leveransdatum.
  3. Leveransprecision vid leveranstillfället mot önskat leveransdatum, antal ordrar som levererats vid önskat leveransdatum, jämfört med totalt antal levererade ordrar.