Inab vill utveckla närsjöfart längs med Norrlandskusten

En stor andel av godset från och till Sveriges norra regioner går idag på lastbil, en komplettering av befintligt utbud av järnvägs- och sjöfartslösningar är därför nödvändig. Det visar en ny förstudie av projektet Nordic Intermodal Short Sea – som vill flytta över en del av godset till sjö, med målet att skapa förutsättningar för en ny linje 2023.

Projektet inleddes med en förstudie under 2020 för att kartlägga godsflöden och bygga upp en godsflödesdatabas. I förstudien har man talat med det regionala näringslivet för att identifiera flöden, logistiska utmaningar och vilket behov av tjänster företagen har.

– Det finns brister på flera håll, både i tjänsteutbud, anläggningar och kapacitet. Både Umeå och Skellefteå hamn byggs ut nu, men idag finns inte det kompletta erbjudande som näringslivet eftersöker. När det gäller järnvägen är kapacitetsbrist ett stort problem, det faktum att det är enkelspår gör att en störning får stora konsekvenser och hela trafiken blir stående. Man kan inte nog påpeka vikten av en fullt utbyggd Norrbottniabana, den kommer att minska sårbarheten i systemet väsentligt, säger Daniel Rönnberg, marknadsstrateg på Inab – Infrastruktur i Umeå AB.

Det finns brister på flera håll, både i tjänsteutbud, anläggningar och kapacitet

Projektet Nordic Intermodal Short Sea går nu vidare med att identifiera flödena som man tror skulle kunna flyttas över till en sjöfartlösning – exempelvis en slinga längs med Norrlandskusten som angör flera olika hamnar.

Daniel Rönnberg. Foto Inab.

– Nu analyserar vi datan och ser vilka flöden som skulle kunna matchas och ha nytta av en överflyttning. Sedan är målsättningen att hitta en kommersiell part som är intresserad av att driva det här.

Projekt ligger i linje med regeringens godstransportstrategi om en överflyttning till järnväg och sjö – och INAB har med att ansöka om uppstartsstödet Ekobonus för att få till en överflyttning. 

– Det finns absolut med i kalkylen, ja.

Godsobalans ställer till

Ett generellt logistikproblem för regionen, som förstärkts under pandemin, är en obalans i flödena till och från regionen.

– Det är stora exportvolymer som går från den här regionen på lastbil som skulle kunna flyttas över, men ett problem är en stor obalans i de här flödena. Det är mycket som går ut men lite in, säger Daniel Rönnberg.

– Det finns exempel på andra hamnar som lyckats föra över importflöden för att jämna ut obalansen, det kan t ex handla om bränsle till värmeverk och liknande, kanske är det möjligt för oss att hitta något liknande, säger han.

När det är containerbrist vill inte de stora rederierna tompositionera sina containrar i norra Sverige utan de vill snabbt ha ut dem i trafik igen. Det drabbar alla hamnar längs med Östersjökusten.

Dessutom kommer befolkningen i Västerbotten och Norrbotten öka med de industrisatsningar som nu sker, så konsumentbasen kommer vidgas och med det importflödena.

Containerbrist

Just nu under accelererande fraktkris och brist på tomcontainrar i Europa, är det dock tufft för regionens näringslivsaktörer, berättar han.

– Det är absolut en utmaning . Jag hörde en siffra idag att priset stigit till 12 000 dollar för containerfrakt från Kina, gentemot 1500 normalt, säger Daniel Rönnberg, som påpekar att problemet blir mer kännbara i norra Sverige.

– När det är containerbrist vill inte de stora rederierna tompositionera sina containrar i norra Sverige utan de vill snabbt ha ut dem i trafik igen. Det drabbar alla hamnar längs med Östersjökusten.

Nordic Intermodal Short Sea

Projektet som delfinansieras av Region Västerbotten pågår under en treårsperiod och är ett samverkansprojekt med representanter från Kvarken Ports AB, ILC i Storuman AB, externa specialistkonsulter och projektleds av INAB.

Målbilden är att när projektet avslutas 2023 finns en långsiktigt hållbar transportlösning via sjöfart tillgänglig för regionens näringsliv.

Av Klara Eriksson