Kilenkrysset gör förvärv av logistikmark runt Stockholm

Kilenkrysset har under 2020 fortsatt sin expansion i sitt prioriterade geografiska område, Storstockholm och Mälardalen, genom ett antal strategiska markförvärv. Totalt ca 8,5 miljoner kvadratmeter har på kort tid förvärvats i bland annat Nykvarn, Håbo och Knivsta, enligt ett pressmeddelande.

Genom samverkan med respektive kommun är avsikten att långsiktigt utveckla dessa områden till nya framtida logistiknav likt det som Kilenkrysset åstadkommit med logistikområdena i Rosersberg och Brunna/Kungsängen under den senaste 15 års perioden.

– Vi tog stora risker på den tiden men vi gjorde det för att vi hade en övertygelse om områdets långsiktiga potential. Samma sak gäller för Brunna/Kungsängen, som också på kort tid utvecklats till ett ledande logistikcentrum, kommenterar Jan Persson, Kilenkryssets vd och styrelseordförande.

Samma potential för Storstockholms framtida varuförsörjning ser nu Kilenkrysset i de nya områdena – Håbo och Knivsta för den norra delen och Nykvarn för den södra.

Håbo och Knivsta lovande logistiklägen

– I samband med Dagabs nya stora centrallager har Håbo redan hunnit bli väldigt intressant för nya logistiketableringar. Kunderna finns, men inte planlagd mark.

Kilenkrysset har nyligen skrivit ett markanvisningsavtal med Håbo kommun gällande utveckling av ett nytt logistikområde i Dragelund intill E18, i direkt anslutning till Trafikplats Draget.

Kilenkrysset har även förvärvat angränsande fastigheter om totalt drygt två miljoner kvadratmeter från en privatperson för att möjliggöra denna satsning. I Knivsta har Kilenkrysset förvärvat mark om totalt tre miljoner kvadratmeter vid Brunnby trafikplats i nära anslutning till E4:an och riksväg 77.

– I Knivsta får vi ytterligare ett strategiskt skyltläge intill E4:an mellan Arlanda och Uppsala. Tillsammans med korsande riksväg 77 ligger området som en naturlig knutpunkt för olika vägburna transporter, fortsätter Jan Persson.

Nykvarn hett sydligt läge

I Nykvarn har Kilenkrysset förvärvat ett markområde om ca två miljoner kvadratmeter beläget strax väster om Almnäs, längs med E20, från Strängnäs Stift. Markområdet som planeras för ett framtida logistikområde ligger strategiskt placerat nära E20 och i nära anslutning till Kilenkryssets befintliga, redan planlagda, verksamhetsområde i Nykvarns kommun.

– Det är på den södra sidan av Storstockholm som bristen på planlagd logistikmark är som störst, medan efterfrågan samtidigt är enorm. Nykvarn ligger strategiskt rätt för att kunna utvecklas till ett ledande logistiknav för södra Stockholm. Det skulle även vara positivt för hela Sörmland, inte minst för Strängnäs och Eskilstuna, avslutar Jan Persson.