Små förändringar av godstransporterna under pandemin

Enligt en ny rapport från Trafikanalys minskade de svenska godstransporterna marginellt under första halvåret av coronapandemin. Bara mindre förändringar i trafikmängder eller hanterade godsvolymer kan ses, bortsett från flykfrakten som haft en kraftig nedgång.

I en ny rapport ger Trafikanalys en fördjupad bild av godstrafik och godsflöden i Sverige under det första halvåret av coronapandemin. Generellt sett skiljer sig inte mängden transporterat gods från tidigare år, även om sammansättningen av godset har förändrats något.

  • En nedgång med mellan 5 och 10 procent av både godstrafiken och godsvolymerna kan ses generellt. Det är dock i samma storleksordning som normala variationer mellan kvartal.
  • Mängden lastat gods i svenska hamnar har minskat medan lossat gods har ökat. Det är små förändringar på mellan en och två procent mätt i ton hanterat gods under första halvåret. Flytande bulkgods, såsom oljeprodukter, har ökat, vilket förklaras med en ökad bunkring under främst maj månad. Övrigt gods har däremot minskat i ungefär samma omfattning.
  • Godstrafik på lastbil i Sverige var under andra kvartalet på samma nivå 2020 som 2019, men sammansättningen av godset förändrades något. Transporterna med godsutrustning (som bland annat går till fordonsindustrin) har minskat, medan styckegods och samlastat gods har ökat.
  • Drygt häften av allt gods som flygs till eller från Sverige fraktas med passagerarplan, snarare än fraktplan. Som en följd av kraftigt minskad trafik med passagerarplan har även kapaciteten för flygfrakt minskat drastiskt.
  • Godstransporterna på järnväg minskade något under de första två kvartalen av 2020, dock inte mer än vad som är normala variationer mellan kvartalen.

Sammantaget innebär resultaten att det främst är flygfrakten och i viss mån gods till sjöss som har påverkats negativt av det första halvåret med coronapandemin. Men vad som händer under andra halvåret är oklart.

– Vi är inne i en andra våg av smittspridning och det är svårt att veta i vilket stadium av krisen vi befinner oss och det är därför fullt möjligt att de svenska godsflödena kan komma att påverkas i större omfattning framöver, kommenterar Mikael Levin, projektledare vid Trafikanalys.

Rapporten bygger till stor del på material från den officiella statistiken om godstransporter, samt på annan tillgänglig statisk.