Trafikanalys: ellastbilar ökar kraftigt framöver

Enligt en ny prognos från Trafikanalys för vägfordonsflottans utveckling kommer antalet nyregistrerade lastbilar fortsatt ligga lågt under 2024. Men från 2025 och framåt beräknas det ta fart igen, särskilt inom eldrivet som väntas ta ökade andelar av marknaden.

Trafikanalys har ett årligt uppdrag att ta fram korttidsprognoser för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar för innevarande år och kommande tre år. Årets prognoser innefattar åren 2024–2027. Årets prognos påverkas av lågkonjunktur och minskad köpkraft hos de svenska hushållen. 

De senaste fyra åren har antalet nyregistrerade fordon varit på en relativt låg nivå till följd av coronapandemin, kriget i Ukraina och efterföljande lågkonjunktur. Mycket tyder dock på att Sverige är på väg ut ur lågkonjunkturen under slutet av 2024. Ändå ställer Trafikanalys prognosen för nya fordon för 2024 lågt. Från 2025 och fram till 2027 förväntas antalet nyregistrerade fordon gradvis öka.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar förväntas hamna på en relativt låg nivå under 2024, för att sedan gradvis öka igen fram till 2027 i takt med en förbättrad konjunktur. När det gäller eldrivna lätta lastbilar så är prognosen högt ställd för 2024 och 2025 tack vare introduktionsstödet för eldrivna lätta lastbilar som finns tillgängligt under större delen av perioden. Andelen eldrivet beräknas ligga runt 27 procent för 2024 och 35 procent när vi når 2027.

Under 2023 registrerades närmare 8 000 tunga lastbilar, vilket är ett högt antal. Prognosen för 2024 är något lägre ställd men för åren 2025–2027 är prognosen på ungefär samma nivå som innan coronapandemin, dvs mellan 7 000–7 600 nya fordon per år.

Drivmedelsfördelningen bland tunga lastbilar handlar till stor del om fördelningen mellan diesel, gas och el. Tunga gasfordon har funnits längre på marknaden, medan elfordonen är betydligt nyare.

Nyregistreringen av tunga lastbilar med eldrift har fram till 2020 handlat om enstaka fordon. Det har dock kommit att förändras. Enligt prognosen kommer de eldrivna lastbilarna utgöra 15 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna år 2027. 12,5 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna bedöms vara gasfordon 2027.