Ekosystemtjänster i fokus när Castellum utvecklar Säve

Castellum är en av de bästa i världen på hållbar fastighetsutveckling, enligt globala benchmarking-forumet GRESB. När fastighetsföretaget nu utvecklar Säve flygplats satsar man på att kompensera för de ekosystemtjänster som försvinner då flygplatsen utvecklas.

Säve flygplats är ett ganska typiskt flygplatsområde med betongklädda landningsbanor med ganska karga grönområden mellan och runtomkring, omgivna av bergknallar. Men när nu Castellum tagit över och utvecklar Gateway Säve, ett logistiknav för autonoma transporter och fordon, ska området bli en plats där naturen bidrar med sådant som människan har nytta av, utan att för den skull försämras. Lösningen är att satsa på kompensation av de ekosystemtjänster i området som påverkas under exploateringen.

Tillsammans med miljökonsulten Cowi har Castellum arbetat på ett nytt och avancerat sätt för att inventera och analysera de ekosystemtjänster och de naturvärden som redan finns. Gateway Säve valdes även tidigt ut som pilotprojekt för att testa Boverkets nya analysverktyg för ekosystemtjänstanalys att använda i tidiga skeden av ett projekt eller ett planarbete ESTER

Christin Carlsson. Foto Castellum.

– Det här är det mest ambitiösa sätt att arbeta med ekosystemtjänster som jag deltagit i. Att vi har kartlagt en så stor yta har också gett nya spännande förutsättningar och möjligheter, kommenterar Mats Ivarsson, en av konsulterna i Cowis team.

Bland åtgärderna finns: gröna kullar och stråk som förbinds med gröna kilar som går in mellan byggnaderna, vilka bidrar till spridning av växter och djur. Dessutom anläggs biodiken och våtmarker som hanterar dagvatten samt tillför biologisk mångfald med salamandrar och vattenväxter av olika slag. Urban skog påverkar lokalklimatet, koldioxid och bidrar med skugga är en annan del liksom träd i gata kommer förstärka ekologiska samband och sprida växter och djur. Gröna tak som påverkar lokalklimatet, hanterar dagvatten, lockar pollinatörer och främjar biologisk mångfald bidrar också.

– Människans påverkan på natur och djurliv är en av vår tids ödesfrågor. När Castellum bygger strävar vi efter att vara så miljövänliga som möjligt, och på Gateway Säve blir det tydligt genom ekosystemtjänstarbetet, säger Christin Carlsson, hållbarhetsansvarig på Castellum Region Väst, i ett pressmeddelande.