Eldriven e-matsdistribution fokus i nytt projekt

E-handeln för livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, och särskilt under corona. Det nystartade projektet ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon” (E-DEL) ska försöka utveckla en lösning för omställning till eldrift inom e-handelsdistribution.

Då e-handeln av livsmedel bara anses vara i sin linda är det läge att ställa om transportsystemet till elfordon nu för att ”göra rätt från början” innan marknaden växer ännu mer, det anser samarbetspartnerna Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron AB, Coop, Castellum och Stockholms Stad so,m inleder ett nytt elfordonsprojekt finansierat av Triple F.

Tre fokusområden:

För att hitta lösningar som snabbt kan implementeras kommer projektet att fokusera på att hitta en lösning som beaktar utmaningar och möjligheter med tekniken (då primärt fordonens kylanordningar och batterikapacitet), infrastrukturen (i form av omlastnings- och laddningscentraler) och logistiksystemet (t.ex. rutter, antal stopp, volymer, kundkrav) samtidigt. När projektet är slut är ambitionen att ha en färdig lösning som kan testas i verkliga distributionssystem.

Projektet har fått finansiering av programmet Triple F, Trafikverkets forsknings- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.