EU skärper mål för koldioxidutsläpp från lastbilar och bussar

Från och med 2040 ska CO2-utsläppen från tunga fordon inklusive arbetsfordon, t.ex. sopbilar, tippbilar eller betongblandare) och bussar ner med 90 procent. Stadsbussarna ska vara utsläppsfria senast 2035.

Tunga fordon står för mer än 25 procent av växthusgasutsläppen från vägtransporter i EU och står för över 6 procent av EU:s totala växthusgasutsläpp. Enligt kommissionens lagstiftningsförslag som lades fram i februari 2023 är en minskning av dessa utsläpp avgörande för EU:s mål att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och minska efterfrågan på importerade fossila bränslen.

På onsdagen antog parlamentet nya åtgärder, som man redan kommit överens om med rådet, för att stärka målen för minskade koldioxidutsläpp från nya tunga fordon.

CO2-utsläppen från stora lastbilar måste minskas med 45 procent för perioden 2030–2034, 65 procent för 2035–2039 och 90 procent från och med 2040. Fram till 2030 måste nya stadsbussar minska sina utsläpp med 90 procent och bli nollutsläppsfordon senast 2035. Utsläppsminskningsmål ställs också upp för släpfordon (7,5 procent) och påhängsvagnar (10 procent) från och med 2030.

– Omställningen till utsläppsfria lastbilar och bussar är inte bara avgörande för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål, utan också en viktig drivkraft för renare luft i våra städer. Vi skapar tydlighet för en av de största tillverkningsindustrierna i Europa och ett starkt incitament att investera i elektrifiering och vätgas, kommenterar föredraganden Bas Eickhout (De gröna/EFA, NL).

Förordningen, som handlar om utsläpp från nya lastbilar, bussar och släpvagnar, godkändes av ledamöterna med 341 röster för, 268 emot och 14 nedlagda röster.

Enligt förordningen ska kommissionen senast 2027 göra en detaljerad översyn av de nya reglernas effektivitet och effekter. Rådet måste fortfarande formellt godkänna avtalet innan det kan träda i kraft.