Regeringen tar ett första steg för att införa EU:s nya utsläppshandelssystem

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för ett ambitiöst genomförande av EU:s nya utsläppshandelssystem (ETS 2) i svensk lag. ETS 2 har som mål att minska utsläppen i främst vägtransporter, byggnader och mindre industrier med 42 procent till 2030 jämfört med 2005. Systemet kritiseras dock för att priset på CO2 sätts för lågt vilket minskar effekten.

EU kommer med nya förpackningsregler

EU-parlamentet och Europeiska rådet har nått en överenskommelse om nya regler som ska minska mängden förpackningar och avfall från, i synnerhet, plastförpackningar. Reglerna syftar också till att främja återanvändningsbara förpackningar och förbättra återvinningen.

EU-parlamentet röstar för längre och tyngre lastbilar

Under tisdagen den 12 mars röstade EU-parlamentet igenom ett förslag som tillåter längre och fyra ton tyngre lastbilar för att minska antalet lastbilstransporter. Förslaget skulle från början bara gynna alternativa bränslen för att kompensera extra vikt för batterier. Men den aktuella förändringen gäller även diesellastbilar.