Muddrar för större fartyg på Mälaren

Med start den 1 augusti inleder Sjöfartsverket arbetet med att muddra farlederna in till Västerås och Köping, med syftet att större fartyg ska kunna trafikera hamnarna. Projektet beräknas vara klart under 2024.

– Genom att muddra farlederna gör vi det möjligt för fler och större fartyg att nå fram till hamnarna i både Västerås och Köping. De båda städerna utgör en geografiskt viktig placering i det att man via hamnarna når ut till hälften av svenska folket och en tredjedel av svensk konsumtion, inom en 15 mils radie, kommenterar Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

I dag kan fartyg med en storlek om 135 x 18 x 6,8 meter angöra Västerås och Köping. Den kapaciteten ökar till 160 x 24 x 7 meter när alla nödvändiga omvärldsåtgärder är vidtagna. Det vill säga Södertälje sluss och kanal är ombyggd, farleden och hamnbassängerna muddrade, samt en ombyggd Hjulstabro finns på plats, en fråga som Trafikverket jobbar vidare med.

Muddringsprojektet som går under namnet Mälarfarlederna utgörs av ett delat ansvar mellan staten och kommunerna, där hamnområdena i Västerås och Köping muddras i kommunal regi, samtidigt som Sjöfartsverket i rollen som statlig aktör genomför muddringarna längs med de allmänna farlederna. Arbetet som inleds den 1 augusti beräknas kosta cirka 175 miljoner kronor, och är planerat att pågå fram till och med 2024.