E-handelsutredningen: Ge kunderna alternativ

Utredningen om e-handelns transporter är nu klar, och Trafikanalys föreslår bland annat att e-handelns transporter effektiviseras genom utökad konsumentinformation och olika typer av branschsamarbeten. Man föreslår även ett klimattänk i postlagstiftningen.

Trafikanalys har sedan ett drygt år tillbaka haft i uppdrag att titta på e-handelns transporter, och i höstas konstaterade man att det är troligt att e-handeln, med sitt fokus på snabbhet, genererar transporter, vilket bidrar till utsläpp från vägsektorn. Idag kom slutrapporten, då man även föreslår åtgärder för att effektivisera transporterna.

Ge kunden alternativ

E-handelskunderna har, enligt rapporten, ofta väldigt begränsade möjligheter att avgöra vilka miljöeffekter olika leveransalternativ får. Att ställa krav på e-handlare att låta mer miljövänliga leveransalternativ vara ”förvalda”, så att kunden aktivt måste välja bort ett sådant alternativ – kunde vara en åtgärd för effektivare transporter.

Ett annat alternativ skulle vara att e-handelsföretagen ger kunderna information om miljöpåverkan från olika leveransalternativ.

Regeringen bör även överväga att ge Konsumentverket i uppdrag att ge information till e-handelskonsumenter om hur de kan e-handla mer hållbart, skriver Trafikanalys.

Kommunsamarbete och branschsamarbete

Trafikanalys ser också ett behov av att samordna branschens aktörer kring åtgärder för mer hållbara e-handelstransporter. En möjlighet är att ta fram en ”färdplan” som liknar de som har presenterats av olika branscher inom regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige” – som staten tar initiativ till men e-handelsbranschen och paketdistributörer bjuds in för att arbeta fram.

Kommunerna har också en viktig roll i att samhällsplanera på ett sätt som möjliggör effektiva godstransporter, menar Trafikanalys, men saknar i dagsläget tillräcklig kunskap för att kunna vidta faktiska åtgärder. En ny nationell konferens eller plattform där privata och offentliga aktörer tillsammans kan diskutera vilka distributions- och leveranslösningar som har bäst förutsättningar att bidra till hållbarhet, föreslås i rapporten.

Returerna löser branschen

Det finns fortsatta problem med ineffektiva förpackningar och omfattande returer inom e-handeln. Här gör Trafikanalys dock bedömningen att marknadsaktörerna på sikt kommer att lösa dessa problem, vartefter branschen mognar och fokus flyttas från snabb tillväxt till mer långsiktig lönsamhet.

Fundera över postlagen

Slutligen konstaterar utredningen att det vid nästa översyn av postlagstiftningen, kommer vara viktigt att göra en avvägning mellan å ena sidan behovet av att distribuera brev och paket inom en rimlig tid, och å andra sidan att utforma postlagstiftningen så att det finns goda förutsättningar att distribuera brev och paket på ett klimateffektivt sätt.