Göteborgs Hamn lanserar världsunik elanslutning för tankfartyg

Green Cable är ett världsunikt koncept som Göteborgs Hamn arbetat fram för att säkert kunna elansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen (en explosionsklassad miljö). Samtidigt föreslås en standardiserad placering av fartygs elanslutningspunkter mittskepps för att underlätta för hamnarna. Målet är att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö.

Elanslutning av fartyg vid kaj blir allt vanligare, inte minst i Göteborgs hamn där roro-terminalen vid kaj 712 är den senaste att elanslutas. Men i energihamnar är det mer komplicerat med elanslutning eftersom det rör sig om brandfarliga produkter. Trots det gick Göteborgs hamn förra året ut med att de arbetar med elanslutning för Energihamnen, som den första i världen. Nu har arbetet mynnat ut i ett helt nytt koncept kallat Green Cable som ska möjliggöra säker elanslutning även för tankfartyg.

– Största utmaningen är att de tankbåtar som ska byggas och de elanslutningar som skapas måste få till en gemensam standard så att de passar runt om i världens hamnar. En annan utmaning är att det alltid råder en permanent explosionsrisk när båten ligger vid kaj i energihamnar eftersom det pumpas brandfarliga produkter som lätt kan antändas av elektrisk utrustning. Så detta har varit de förutsättningar vi haft att förhålla oss till, kommenterar Jörgen Wrennfors, produktionsingenjör i Energihamnen, Göteborgs Hamn.

En del av problematiken är att tankfartyg till havs generellt sett klassas som explosionsområde för om styrhytten, vilket gör att fartygskonstruktörer helst placerar elektrisk utrustning i aktern. Men vid kaj klassas hela fartyget samt närområdet som riskområde, inklusive aktern. Dessutom är det stor variation på tankfartygens längd, med många som sticker ut längre än kajen. Då behövs väldigt långa kablar och komplicerade lyftkranar för att nå ut till aktern. Så i stället för att varje hamn ska behöva anpassa sig har Göteborgs Hamn nu vänt på kuttingen.

– Vi föreslår nu standarden för var elanslutningspunkten ska placeras och arbetar fram en teknisk kravspecifikation till fartygsbyggarna. Här förordar vi placering till mitten av båten. Där har alla tankfartyg sin lastkran, vilket är en optimal placering för att lyfta ombord en elanslutningskabel. Dessutom gör mittplaceringen att det inte spelar någon roll hur lång båten är eller om hon går in med för eller akter om kaj. Vi anser detta vara den bästa tekniska lösningen som dessutom sparar flera miljoner kronor för varje kajplats, kommenterar Jörgen Wrennfors.

Men även om placeringen av elanslutningspunkten mittskepps standardiseras så sker fortfarande elanslutningen i en explosivklassad miljö.

– Flyktiga lättantändliga gaser från bunkring går inte att kombinera med en möjlig gnista från elektricitet som kan bildas vid elanslutning. Detta har vi nu löst genom att arbeta med övertryck i utrymmet på kajen där kabeln finns, likaså med utrymmet ombord där kabeln kopplas in. Detta är en teknisk lösning där vi ser till att eventuell explosiv gas helt stängs ute och på så sätt gör anläggningen säker, kommenterar Jörgen Wrennfors.

Arbetet med Green Cable är gjort i samverkan med flera rederier på Donsö, nationella och europeiska hamnar, klassningssällskap, oljebolagen i hamnen samt Transportstyrelsen. Anläggningen delfinansieras av Klimatklivet med 10,7 miljoner kronor och ska stå klar under våren 2024. Nu krävs att lösningen får gehör i det internationella standardiseringsarbetet för att få till ett paradigmskifte.