Nytt sjöfartsuppdrag för Rikard Engström

Fler skepp under svensk flagg är viktigt för svensk beredskap, särskilt i ett oroligt omvärldsläge och i ett framtida Nato. Regeringen utser därför Svensk Sjöfarts tidigare vd Rikard Engström att utreda hur fler rederier ska lockas att flagga svenskt.

I uppdraget, som ska redovisas vid årsskiftet, ska ges förslag på hur fler rederier ska välja att registrera sina fartyg i Sverige, bl a genom att analysera om det finns skäl att avskaffa stämpelskatten vid beviljande av ansökan om inteckning i skepp, och genom att utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnagebeskattning.

“Fler svenskflaggade fartyg är av stor betydelse. Det gäller både för nationella och internationella behov, inte minst när nu Sverige står inför ett medlemskap i Nato.” skriver infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson (Kd) m fl politiker i en debattartikel i Gp.

– Vi är angelägna om att ha en väl fungerande svensk sjöfart som skapar jobb och står sig väl i konkurrensen med andra länder. För att uppnå detta behöver nuvarande regler ses över. Det är också viktigt med svenskflaggade fartyg som kan säkra svensk varuförsörjning vid en eventuell krissituation, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I flera länder där svenska rederier valt att registrera sina skepp i stället för i Sverige tas ingen stämpelskatt motsvarande den svenska ut och även när det gäller tonnagebeskattningen menar branschen att rederier i andra länder har ett generösare system. Utredningen ska redovisas den 29 december 2023.

“Det är med stor stolthet och glädje jag tar mig an att leda uppdraget från landsbygds- och infrastrukturdepartementet om att utreda sjöfartens stämpel- och tonnageskattesystem. I regeringsuppdraget, som ska redovisas i slutet av året, är fokus på just på dessa båda delar för att med dessa som verktyg bidra till svenskflaggad och svenskontrollerad sjöfarts konkurrenskraft, attraktivitet och inte minst att säkra dess funktion ur ett försvarsperspektiv. Det rör områden som jag är väl bekant från olika perspektiv utifrån ” mitt tidigare liv” i samverkan med sjöfartens fackföreningar”, kommenterar Rikard Engström sitt nya uppdrag på Linkedin.