Små förändringar i godsflöden under pandemin

Det har bara skett små förändringar i transportmönster och volymer i Sveriges godstransporter under coronapandemin, det konstaterar Trafikanalys i en ny rapport om hur pandemin har påverkat godstransporternas flöden och aktörer.

– Trots en stor variation i efterfrågan på världsmarknaderna, prisökningar på råvaror och störningar i de globala godstransportsystemen så har de godstransporterna i Sverige ändå fungerat relativt väl, säger Hans Ten Berg, projektledare, Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Förutom de kraftiga svängningarna under pandemins första veckor ses på en sammanslagen nivå bara små förändringar i nationella transportmönster och godsvolymer.

Under pandemiåret 2020 ses ökade godsmängder från skogsbruk, metallråvaror och kartong, varor som har haft en stor efterfrågan under pandemin, både i Sverige och utrikes. Inom vissa varugrupper märks också en överflyttning från transporter på sjö och järnväg till transporter på väg, enligt Trafikanalys.

Vara mycket flexibla

De intervjuer med godstransportaktörer som Trafikanalys gjort visar dok på en mer komplex bild. Företag har behövt anpassa sig till snabba förändringar på godstransportmarknaden för att upprätthålla volymer, eller för att på kort tid växla upp verksamheten under pandemin. Vissa företag som har haft lägre lönsamhet under pandemins första våg, t.ex. de som kört varor till hotell och restaurang, har fortsatt haft minskade volymer under pandemins andra och tredje våg.

Godstransporter med flyg och sjöfart, som i vanliga fall kombinerar passagerartrafik med godstransporter, har haft en svår situation då personresorna minskat. Även om transportföretagen inte direkt har drabbats av sjukdom i covid, har de påverkats av sjukskrivningar när anställda stannat hemma för symptom. Företagen har också påverkats av att pandemin bidragit till störningar i produktionen, brist på komponenter, ökade fraktpriser och längre leveranstider.

Kvardröjande effekter

“Det är dock oklart vilka ekonomiska och strukturella långtidseffekter pandemin kommer att få och vilka konsekvenser det medför för godstransporterna.” skriver Trafikanalys, som konstaterar att intervjupersoner och deras egen omvärldsanalys pekat på att de globala fraktstörningarna åtminstone kommer kvarstå till sommaren 2022.

Pandemin har också bidragit till en ökad e-handel. Marknaden för transporter av e-handelns paket och livsmedel har haft en stark tillväxt, med flera “uppstickare” bland företagen som verkar på marknaden, en förändring av marknaden som är här för att stanna, konstaterar Trafikanalys.