Transportföretagen: “Helhetstänk saknas i budgeten”

För att både överleva coronakrisen och samtidigt bli mer hållbar, krävs kraftfullare satsningar och långsiktigare planer än vad som presenterats i budgtepropositionen, menar Transportföretagen.

Transportföretagen välkomnar flera av satsningarna i regeringens budget, men anser att det saknas en långsiktig strategi och planering för transportsektorn.

– Transportsektorn har enorma utmaningar med att klara sig igenom coronakrisen samtidigt som den ska uppnå hållbarhetsmålen. Därför hade vi velat se kraftfullare och mera långsiktiga investeringar i budgeten, så att företagen vet vad de har att förhålla sig till. En större strategi och ett helhetstänk saknas, nu vet vi inte vad vi kommer att ha för transportsektor när krisen är över. Svenska transportföretag skulle kunna vara ledande i sitt hållbarhetsarbete men som det ser ut finns en stor risk att de slås ut av utländska konkurrenter där hållbarhet inte är lika självklart, är Marcus Dahlsten, vd Transportföretagens kommentar.

När omställningsstödet infördes var Transportföretagens bedömning att det behövde gälla i sex månader. Regeringen har nu föreslagit sammanlagt fem månaders stöd.

“Men för att täcka sommarens omsättningsfall behöver även augusti och september ingå i stödperioden. Ytterligare förlängning kan även behövas så länge restriktioner finns kvar. Med tanke på att krisen fortsatt är tuff för många företag och branscher kan korttidspermitteringar behöva förlängas bortom årsskiftet, skriver Transportföretagen.

Branschorganisationen välkomnar att regeringen satsar på forskning och utveckling av elflyg i Sverige. Däremot anser man att budgeten saknar en röd tråd för flygpolitiken.

“I ett läge som av experter beskrivs som flygets svåraste kris någonsin borde regeringen föreslagit lättnader i skatter och avgifter för att luftfartssektorn ska klara sig igenom coronakrisen. Dagens situation påverkar svenska flygets konkurrenssituation mycket negativt med stor risk för utslagning av sunda flygbolag som ligger i täten med sina hållbarhetssatsningar.” skriver man.

Medel till elektrifiering av vägtransporterna är välkommet, anser branschorganisationen, liksom att regeringen är tydlig med inriktningen och övergången till fossilfritt bränsle med besked om långsiktig reduktionsplikt för vägtrafiken och flyget.

“Men det krävs även investerings- och produktionsstöd för inhemsk bränsleproduktion liksom effektivare tillståndsprocess för bioraffinaderier.”

I regeringens godsstrategi för ett hållbart transportsystem ska mer gods transporteras på järnväg och fartyg. Regeringen höjer miljökompensationen till järnvägen “men förbiser tyvärr godspotentialen i hamnar och sjöfart” enligt branschorganisationen.

Sveriges hamnar har beredskap och kapacitet att ta emot mer godstransporter, men reformer behövs kring avgifter och regler så att det blir enklare att köpa godstransporter på vatten.   

”Ska vi förvänta oss en hållbar och konkurrenskraftig svensk transportsektor för hela landet i närtid och framtid skulle regeringens budgetsatsningar ha behövt vara kraftfullare. Transporterna är samhällets blodomlopp, utan fungerande transporter stannar hela samhället”, avslutar Marcus Dahlsten.