Umeå undersöker grön vätgas för fossilfri sjöfart

Nu utreder Umeå, logistiknätverket Closer m fl huruvida grön vätgas kan vara vägen till fossilfri sjöfart. Satsningen görs inom EU-projektet Blue Supply Chains som ska kartlägga marknadsförutsättningarna och de tekniska behoven för produktion och bunkring av vätgas i Umeå.

För att sjöfarten ska kunna minska sina växthusgasutsläpp och möta allt hårdare miljö- och klimatkrav är tillgången på fossilfria bränslen avgörande. Nu undersöker Umeå, tillsammans med bland andra Closer och IVL Svenska Miljöinstitutet, om grön vätgas kan vara vägen framåt.

– Sjöfartens väg mot fossiloberoende är lång. Bland annat på grund av en mycket begränsad tillgång på alternativa bränslen. Den utveckling som sker nu innebär nya affärsmöjligheter för hamnar, rederier och energibolag som kommer att ge konkurrensfördel till de företag som ligger i framkant i omställningen, kommenterar Linda Styhre, forskare inom sjöfart och marina bränslen, IVL Svenska Miljöinstitutet.

De är alla del i det nystartade EU-projektet Blue Supply Chains som ska undersöka hur framtidens marknad ser ut för grön vätgas och andra vätebärande bränslen som e-metanol och ammoniak, vilka tekniska aspekter som är avgörande för produktion av grön vätgas och hur de ska få ekonomi i det.

– Det pågår en omfattande utbyggnad och utveckling av Umeå hamn. Hamnen har infrastruktur och ytor som kan vara strategiskt viktiga för hantering av vätgas och andra alternativa bränslen. I och med denna satsning har vi nu möjlighet att utreda både våra konkurrensmässiga fördelar i form av befintlig infrastruktur och de affärsmässiga möjligheterna till att tillverka och lagra vätgas i hamnen, kommenterar Mikael Isaksson, vd för Umeå Hamn.

Om Blue Chain Supply Chains

Blue Supply Chains är ett treårigt EU-projekt som leds av Hafen Hamburg Marketing och finansieras via EUs Interreg Baltic Sea Region Program. Den svenska delen innehåller bland annat en förstudie som drivs i samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Kvarken Ports, Umeå Energi, Umeå Hamn, Umeå kommun och Closer vid Lindholmen Science Park. INAB, Trafikverket och Sjöfartsverket bistår med kunskap och kompetens. Projektet delfinansieras av Trafikverket och Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL).