Nytt spårbarbarhetssamarbete steg mot cirkulär industri

För att kunna gå från en linjär till en cirkulär ekonomi, där resurser cirkulerar i stället för blir till avfall, krävs samarbeten vertikalt och linjärt i värdekedjan. I projektet Cirkla samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den utmaningen. Målsättningen är att öka spårbarheten.

Cirkla är en nationell satsning med delprojekt som leds av Rise, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram i samarbete med “Delegationen för cirkulär ekonomi”,  som under det senaste året arbetat med att skapa ett samarbete som spänner över flera branscher. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar att arbeta med spårbarhet för de företag som medverkar i projektet, och i förlängningen även för aktörer utanför.

I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor.

– Våra aktörer har tidigare samlats inom projekten Traceability och Tracemet för att lösa utmaningarna kopplade till spårbarhet. Projekten har visat på stor potential men fortfarande återstår mycket att lösa innan vi har ett spårbarhetssystem på plats. Jag är mycket glad att Cirkla erbjuder möjligheter att fortsätta det viktiga arbetet, kommenterar Jenny Greberg, programdirektör för det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation.

– Vi vet räcker det inte med återvinning, vi måste även jobba för hållbar sourcing av råmaterial. Även vid 100 procent återvinning av metaller måste vi ändå öka den primära produktionen för att tillgodose samhällets behov. Sverige har unika möjligheter att ta ledarskap när det gäller hållbart producerade metaller och mineral, och spårbarheten är nyckelfråga.

Spårbarhet nyckeln

Programmen bakom satsningen är PiiA – Processindustriell IT & Automation, BioInnovation, Re:Source, Metalliska material och Swedish Mining Innovation. Projektet finansieras dels genom bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska området Hållbar Industri, dels genom de deltagande företagen; totalt omkring 37 miljoner kronor.

– Metallindustrin har länge haft en hög grad av cirkularitet, där nästan allt metallskrot återvinns och blir ny metall. Med modern teknik kan vi spåra metall ännu bättre än tidigare och öka precisionen i och därmed värdet av den återvunna metallen. Därför är Cirkla en viktig satsning som ligger helt rätt i tiden, kommenterar Gert Nilson, Programchef för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Malin Rosqvist. Foto Rise.

Genom metoder för spårbar­het och informationsdelning ska projektet möjliggöra mer hållbar produktion och konsumtion med en markant ökad återanvändning av material och en minskad mängd avfall. Resultat och kunskap kommer att spridas brett för att öka konsumenters kunskap om hållbara val och också främja hållbar upphandling i offentlig sektor.

Malin Rosqvist, projektledare på Rise och programstrateg i det strategiska innovationsprogrammet Piia är en av initiativtagarna till Cirkla och projektledare för satsningen:

– Hållbarhet är en utmaning som står högt upp på de strategiska innovationsprogrammens agendor och Cirkla ger oss en unik möjlighet att arbeta tillsammans över flera branscher och bidra till att accelerera industrins omställning. Samarbetet mellan de fem innovationsprogrammen och Delegationen för cirkulär ekonomi har varit en förutsättning för att lyckas med den här kraftsamlingen och utgör en styrka i det fortsatta arbetet, både när det gäller genomförande och spridning av resultat, kommenterar Malin Rosqvist.

Cirkla kommer att fungera som en plattform där fler aktörer är välkomna att ansluta sig. Tillsammans arbetar deltagarna för att cirkulär ekonomi blir en svensk exportvara och en styrkegren för svenska företag i flera branscher.