Europeiska branschorganisationer agerar mot Shein och Temu

Branschorganisationen Svensk Handel med systerorganisationer i Bulgarien och Rumänien kräver agerande från Konsumentverket och Europeiska kommissionen för konsumentsäkerhet. Orsaken är att man anser att kinesiska lågpris- och e-handelsplattformen Temu och Shein agerat i strid med EUs konsumentskyddslagstiftning.

Det är branschorganisationerna i Sverige , Rumänien och Bulgarien som ber Europeiska kommissionen för konsumentsäkerhet att skyndsamt agera mot de kinesiska e-handelsplattformarna. Som stöd för sin begäran ger man exempel på sju punkter där man anser att Temu bryter mot europeisk lagstiftning, och fyra punkter som Shein gör det på. Det rör framför allt överträdelser av bestämmelser i direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om prismärkning. I det 35 sidor långa brevet går man in på detalj i hur man anser att de kinesiska plattformarna bryter mot EUs lagstiftning.

Bryter mot flera konsumenträttslager enligt kritikerna

I Temus fall handlar det bland annat om att man överöser konsumenterna med marknadsföringserbjudanden om “tillfälligt erbjudande” vilket beskrivs som en “unfair commercial practise” och något som är återkommande i Temus marknadsföring, enligt de europeiska branschorganisationernas brev till kommisionen.

De menar också att Temu på ett felaktigt sätt använder rabattkuponger och på andra felaktiga och missledande sätt lockar konsumenterna till köp. Det finns heller inte tillräcklig information om säljarna på plattformen, och man bryter mot EUs lagstiftning kring hur man redovisar pris, enligt branschaktörerna.

Shein kritiseras även de för att bryta mot EUs lagstiftning kring prissättning och rabatter, i hur man redovisar rekommendationer och i sina miljöanspråk.

Kräver konkurrens på lika villkor

“Svensk Handel ser allvarligt på det faktum att konkurrens idag inte kan sägas ske på lika villkor. Att stora e-handelsföretag från tredje land, i detta fall Kina, tillåts agera som om reglerna inte gäller för dem skadar den svenska handeln och dess konkurrenskraft. I förlängningen riskeras både svenska arbetstillfällen och skatteintäkter” skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.

“Därutöver är det problematiskt utifrån ett konsumentperspektiv, då många av de produkter som säljs på ovan nämnda marknadsplatser knappast kan anses leva upp till de krav på produktsäkerhet som fastställts inom EU.”

– Vi ser allvarligt på de signaler vi har fått från våra systerorganisationer i andra EU-länder om Temu och Sheins agerande på den europeiska marknaden. Ansvariga tillsynsmyndigheter har en viktig roll att spela för att stävja illojal konkurrens. Svensk Handels åsikt i frågan är tydlig. Alla företag som är aktiva inom EU måste följa samma regler, kommenterar Martin Kits, chef för näringspolitik och opinionsbildning, Svensk Handel.

Shein och Temu är viktiga aktörer bakom ett växande paketinflöde till Sverige. Enligt de senaste siffrorna kring svensk paketmarknad och e-handel ökade utlandspaketen första kvartalet 2024 med närmare 50 procent mot samma kvartal 2023.

Angelägna om att åtgärda brister

Dagens Logistik har sökt Shein och Temu för kommentarer om kritiken. Temus svenska PR-byrå förklarar att “är fast beslutna att följa lagar och regler på de marknader där vi är verksamma”.

“När det gäller BEUC-klagomålet tar vi det på största allvar. Vi hoppas kunna fortsätta vår dialog med relevanta intressenter för att förbättra Temus service till konsumenterna. Där vi identifierar förbättringsområden är vi angelägna om att arbeta tillsammans för att förbättra vår service och åtgärda eventuella brister. Vi strävar efter att tillhandahålla en säker och pålitlig tjänst som värderas av konsumenterna och som är värdefulla för dem. Vi är angelägna om transparens och om att helt och hållet följa alla tillämpliga lagar och förordningar.” skriver Michael Falk, Temus PR och Commucation Advisor i Sverige.

Av Klara Eriksson