Miljonvite mot flygbränslebolag på Arlanda

Transportstyrelsen förelägger bolaget A Flygbränslehantering AB, AFAB, med ett vite om 14 miljoner kronor. Myndigheten menar att företaget ställer otillåtna krav på aktörer som vill nyttja bränsleanläggningen på Arlanda.

AFAB äger och förvaltar delar av bränsleanläggningen på Arlanda. Enligt reglerna i lagen om marktjänster vid flygplatser ska bolaget ge tillträde till andra aktörer som vill använda anläggningen i egen regi, men AFAB har ställt som krav att aktörer måste gå in som delägare i bolaget för att få tillgång.

– Vi hävdar att deras krav på delägarskap inte ligger i linje med gällande regler. De har rätt att ta ut ersättning för nyttjandet av infrastrukturen, men vi anser att krav på delägarskap inte är samma sak som det, kommenterar Simon Posluk, enhetschef vid Transportstyrelsen.

Myndigheten inledde ett tillsynsärende sedan en aktör försökt få tillgång till bränsleanläggningen för att sälja bränsle i egen regi, men upplevt sig motarbetad av bolaget. Aktören har sedan dess gått i konkurs men myndigheten fortsatte tillsynen då “den är av principiellt intresse”, enligt ett pressmeddelande.

AFAB har fyra delägare som de säljer sina tjänster till. Bolaget motiverar kravet på delägarskap med att en utomstående aktör inte behöver ta samma ansvar och finansiella risk för hanteringen. Transportstyrelsen gör dock bedömningen att kravet begränsar det fria tillträdet till marknaden för marktjänster så pass mycket att det strider mot reglerna. Därför väljer myndigheten att förelägga bolaget med vite om 14 miljoner kronor.