Ny lag ska skydda små livsmedelsproducenter

Idag beslutar regeringen om att utfärda en lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Lagen ska bidra till att stärka konkurrenskraften i den svenska livsmedelskedjan.

Genom den nya lagen införs förbud för köpare med en årsomsättning på över motsvarande två miljoner euro att använda vissa handelsmetoder mot leverantörer. I lagen finns även bestämmelser om tillsyn och om sanktioner för den som bryter mot förbuden mot otillbörliga handelsmetoder.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Regeringen presenterade ett välbalanserat förslag om hur vi kan stärka skyddet för den svagare parten i livsmedelskedjan och öka konkurrenskraften i den svenska livsmedelskedjan. Riksdagen gick på regeringens linje och jag är nöjd och positiv till att vi får ett regelverk som stärker svensk primärproduktion och förädlingsindustri. Regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan är ett steg på vägen och kan bidra till att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Nya regler om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan har diskuterats på EU-nivå sedan 2009 och ett direktiv beslutades 2019. Syftet med direktivet som medlemsstaterna ska genomföra nationellt är att stärka de svagare aktörerna i livsmedelskedjan mot otillbörliga handelsmetoder. Dessa är oftast små och medelstora företag inom primärproduktionen, men kan även vara aktörer inom det förädlande livsmedelsindustriledet och större företag med en svag förhandlingsstyrka.