Stora utmaningar i föränderlig omvärld

Världen som vi känner den fortsätter att förändras fort, och bland utmaningarna finns ökade spänningar mellan världens stormakter och den brännande hållbarhetsfrågan. Hur detta påverkar logistiken var i fokus under halvdagsseminariet Global försörjning i en ny verklighet på Logistik & Transport i Göteborg den 8 november.

Business Sweden: Stark svensk ekonomi

Kriget i Ukraina dämpar tillväxtutsikterna på världsmarknaden genom ökad osäkerhet, minskad handel, nya störningar i leverantörskedjor samt skenande marknadspriser på råvaror som i sin tur eldar på inflationsbrasorna. Trots osäkerheter i världen väntas Sveriges BNP växa med 3,1 procent 2022, enligt en ny rapport från Business Sweden.  

Sverige tar exportandelar – oklart om pandemieffekt

Sveriges andel av den globala marknaden för varuexport ökade under pandemiåret 2020 till 1,2 procent, från 1,1 procent år 2019. Den stärkta positionen för svensk export i världen drevs av ökad efterfrågan på “pandemivaror” som läkemedel, elektronik och trävaror. Det enligt årets utgåva av Business Swedens rapport Global Export.